Förslaget att skapa en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, lades fram av Socialdepartementet i mitten av juni. Sedan har departementet gått snabbt fram. Remisstiden på förslaget gick ut den 21 augusti, och redan i slutet av juni utsåg regeringen generaldirektör för den nya myndigheten, Gunilla Hulth-Backlund (se LT nr 29–31 och nr 32–33/2012).
När remisstiden nu har gått ut har det kommit in omkring 120 remissvar. En klar majoritet av dessa, uppskattningsvis cirka 60 procent, ställer sig positiva till förslaget. Det vanligaste argumentet är att man tycker att tillsyn av principiella skäl bör ligga i en egen myndighet. Men en del remissinstanser har också kritik mot hur Socialstyrelsen sköter tillsynen i dag.
Samtidigt uttrycker många sitt missnöje med den korta remisstiden. »Det är därför beklagligt att ett sådant viktigt arbete går ut på remiss under en period på året när berörda organisationer har som svårast att skapa en god remisshantering, och att regeringen under pågående remissperiod också fattar beslut om att den nya myndigheten ska skapas och tillsätter dess generaldirektör«, skriver exempelvis Läkaresällskapet.
Föreningen Sveriges socialchefer är mer rakt på sak: »Att remisstiden är orimligt kort när misstanken att man inte vill ha några genomtänkta svar«, skriver FSS. Även Läkarförbundet, som är positivt till grundtanken i förslaget, har kritiserat den korta remisstiden (se LT nr 34–35).
I omkring en fjärdedel av remissvaren avstår man från att ta ställning för eller emot den nya myndigheten, i många fall med hänvisning till att remisstiden varit för kort.
Samtidigt med förslaget om den nya inspektionsmyndigheten skickade Socialdepartementet också ut ett mer omfattande förslag på remiss: »Gör det enklare!«, betänkandet från Vård- och omsorgsutredningen som leddes av Stefan Carlsson. Han föreslår en mer långtgående reform, där tolv myndigheter, bland dem Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, ska läggas ner och ersättas av fyra nya. En av dessa fyra är en ny inspektionsmyndighet, men betydligt större och med bredare mandat än i departementets eget förslag.
Trots att de skickades ut samtidigt, går remisstiden för »Gör det enklare!« ut en månad senare, den 21 september. Detta har inte gjort det lätt för remissinstanserna. En del har valt att redan nu svara också på Stefan Carlssons utredning, andra berör den kort medan ytterligare andra låter den vänta till senare.
En betydande andel, kanske en femtedel, av alla remissinstanser uttalar sig redan nu positivt om huvuddragen i Stefan Carlssons förslag. En del vill se den nya inspektionsmyndigheten som ett steg på vägen mot detta, medan andra vill gå direkt på en större reform. »Vi anser också att den ambition som uttrycks i ’Gör det enklare!’ om att minska antalet myndigheter inom vård och omsorg är god, och att införandet av den nya inspektionen står i strid med detta«, skriver till exempel Vårdföretagarna.