Domen rör en man som ville ha tillgång till sin hustrus osignerade journalanteckningar eftersom han misstänkte att journalen ändrats i efterhand för att dölja felbehandling. Karolinska universitetssjukhuset, där kvinnan vårdades, nekade med hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter om journalhantering, som säger att det är först efter signering som en anteckning formellt sett är införd i journalen. Sjukhuset hävdade att anteckningen innan dess inte är upprättad i tryckfrihetsrättsligt avseende och därmed inte allmän handling. Den bedömningen delade kammarrätten och avslog mannens begäran.
Domslutet ger råg i ryggen åt Upplands allmänna läkarförening, UAL, som är starkt kritisk mot Landstingets i Uppsala län planer på att ge patienter tillgång till journalanteckningar över nätet i samma ögonblick som de skrivs in, oavsett om de signerats eller inte. Enligt UAL kan det innebära risker för patientsäkerheten (se LT 32-33/2012).
Landstinget motiverar sitt beslut just med att även osignerade anteckningar utgör allmän handling och omfattas av offentlighetsprincipen, något som UAL ifrågasatt i en JO-anmälan.
– Om domen vinner laga kraft, särskilt om den också överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, bekräftar det vad vi har sagt hela tiden, att en journalanteckning är allmän handling först när den är signerad, säger Anna Rask-Andersen, ledamot i UAL:s styrelse.
Ludvig Larsson (FP), landstingsråd och ordförande i produktionsstyrelsen, säger att man kommer att analysera domen och följa vad som händer om den blir överklagad.
– Men vad den här domen säger är att osignerade anteckningar inte är allmän handling och att vi därför inte är tvingade att lämna ut dem till patienten. Det är inte samma sak som att vi inte får lämna ut dem.
Några omedelbara konsekvenser för projektet kommer domen inte att få.
– Vi lämnar redan i dag ut osignerade anteckningar i pappersform och har gjort det i många år, och ingen har haft några synpunkter på det. Och jag tycker att det är en förbättring när det görs över nätet, för där kan man tekniskt göra det tydligt för patienten vilka uppgifter som är signerade och inte. Det är inte möjligt att se på de pappersjournaler vi skickar ut i dag, säger Ludvig Larsson.

I ett första skede har all personal i landstinget nu fått tillgång till sin journal över nätet, som man kommer åt via inloggning på »Mina vårdkontakter«. Först måste man dock fylla i en enkät om vilka förväntningar man har på tjänsten och hur man tror att den kommer att påverka ens hälsa. I en ny JO-anmälan undrar UAL om detta är förenligt med offentlighetsprincipen. Åtminstone signerade journalanteckningar – därom är alla ense – är ju faktiskt allmänna handlingar.
– Allmänna handlingar ska lämnas ut utan förbehåll. Råder det sekretess ska det ske efter menprövning, men att man tvingas fylla i en enkät anser vi är fel, säger Anna Rask-Andersen.
Är det rimligt att man ska fylla i en enkät för att få ta del av en allmän handling?
– Nej, det kan man ju inte kräva. Men jag har inte hört att patienter i allmänhet skulle behöva svara på enkäten, då måste den enligt min bedömning vara frivillig, säger Ludvig Larsson.

UAL ifrågasätter också om landstinget kan garantera anonymiteten i enkäten, som man anser innehåller känsliga personuppgifter.
Enligt Anna Rask Andersen handlar det över huvud taget inte om ett projekt där patienterna står i fokus.
– Det här är ett teknikprojekt, man vill bli först med detta i Sverige.