I samband med inrättandet av den nya tillsynsmyndigheten för vård och omsorg satsar regeringen drygt 100 miljoner kronor 2013 och 175 miljoner kronor 2014 på tillsynsverksamheten. 150 miljoner per år är tänkt att utgöra en permanent resursförstärkning, medan en mindre del av tillskottet är ett tillfälligt stöd till utveckling av system, register, metoder m m. Sammanlagt får den nya tillsynsmyndigheten nästa år 376 miljoner kronor att röra sig med och 2014 651 miljoner kronor. Samtidigt minskar anslaget till Socialstyrelsen med 274 miljoner kronor 2013 och 470 miljoner kronor 2014.

Regeringen vill att alla medborgare ska ha tillgång till ett personligt hälsokonto på Internet, där man kan samla information om sin hälsa, och har avsatt 40 miljoner kronor för detta ändamål 2013. Från och med 2014, när kontot ska vara fullt utbyggt, ska 100 miljoner kronor per år satsas på kontot. Vidare ska ett särskilt stöd inrättas för apotek i glesbygd som riskerar att komma att läggas ned när nuvarande avtal löper ut. Stödet omfattar 20 miljoner kronor.

450 miljoner kronor satsas 2013–2014 för att klara de ökade kostnaderna när papperslösa från och med 1 juli nästa år får samma rätt till vård som asylsökande, dvs tillgång till sådan vård som inte kan anstå.

I förra årets budget höjdes för första gången på många år beloppen inom högkostnadsskydden för öppenvårdsbesök och läkemedel. Av budgetpropositionen för 2013 framgår att regeringen i enlighet med ett utredningsförslag vill att beloppen från och med nästa år indexregleras i stället för som i dag justeras genom riksdagsbeslut. För öppenvårdsbesök föreslås taket bli 2,5 procent av prisbasbeloppet och för läkemedel 5 procent av prisbasbeloppet. Höjning ska dock bara ske i 50 kronors-steg, vilket innebär att det inte blir några förändringar nästa år.
Samtidigt indexregleras även högsta avgiften för sjukhusbesök till 0,23 procent av prisbasbeloppet. Här innebär förändringen att taket höjs från 80 till 100 kronor nästa år.

Den 16 oktober presenteras en ny forskningsproposition för perioden 2013–2016. Vad gäller de ekonomiska ramarna framgår av budgetpropositionen att de totala anslagen för forskning höjs med 1,7 miljarder kronor 2013. Därpå föreslås de höjas de ytterligare fram till 2016, då höjningen uppgår till 4 miljarder kronor. De direkta anslagen till universitet och högskolor beräknas höjas med 900 miljoner kronor till 2016. Anslagen till Vetenskapsrådet höjs 2013 med 450 miljoner kronor.
Som Läkartidningen tidigare berättat satsar regeringen dessutom specifikt på life science-området, en satsning som väntas uppgå till 600 miljoner kronor 2016. För 2013 ser satsningarna ut som följer:
• 40 miljoner kronor avsätts för forskning om infektion och antibiotikaresistens
• 25 miljoner kronor avsätts för forskning om åldrande och hälsa
• 20 miljoner kronor avsätts för klinisk behandlingsforskning
• 30 miljoner kronor avsätts för samordning av och stöd till kliniska studier
• 40 miljoner kronor avsätts för läkemedelsutveckling i en nationell satsning kopplad till Sweden SciLifeLab
• 25 miljoner kronor avsätts till Vetenskapsrådet för en rådgivningsfunktion om forskning baserad på register, databaser och biobanker.

Som tidigare aviserats byggs läkarutbildningen ut med 40 platser 2013 och ytterligare 40 platser 2014. Finansieringen sker huvudsakligen genom omfördelning av befintliga medel.