Ungefär en femtedel av läkarkåren har haft någon form av besvär det senaste året relaterade till arbetet, enligt Arbetsmiljöverkets rapport »Arbetsorsakade besvär 2012«.
Den absolut övervägande delen av dessa problem har att göra med stress eller psykiska påfrestningar. En femtedel av de kvinnliga läkarna har sådana stressrelaterade problem. Motsvarande andel för manliga läkare är 15,8 procent. För hela läkarkollektivet blir siffran 17,8 procent. Det är en hög andel personer med stressrelaterade besvär jämfört med andra yrkesgrupper. Det kan till exempel jämföras med hela gruppen av yrken som kräver teoretisk specialistkompetens – där är andelen 11,4 procent, och för samtliga yrken i rapporten är siffran 7,8 procent. Snittet för kvinnor i samtliga yrkeskategorier är 10 procent, det vill säga att stressrelaterade besvär är dubbelt så vanliga bland kvinnliga läkare som hos yrkesverksamma kvinnor i allmänhet.
Även vad gäller andra typer av besvär finns uppgifter om läkare i rapporten. 3,4 procent av kåren har haft besvär på grund av arbetsolycka, 3,8 procent har haft problem med påfrestande arbetsställningar och tung manuell hantering och omkring 2 procent har haft besvär relaterade till bildskärmsarbete. Knappt 3 procent har haft besvär i hals, nacke, axel eller arm.
Undersökningen genomförs vartannat år av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Frågor om besvär kopplade till arbetet ställs till ett slumpmässigt urval av personer sysselsatta i olika yrken.