Diskussioner om att förändra vårdvalssystemet i Stockholm har pågått under lång tid. Den 16 oktober presenterade allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet en ny överenskommelse på DN Debatt. Samma dag lades förslaget fram på ett möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
I förslaget talas det om att ta större hänsyn till olika vårdbehov i besöksersättningen, och man pratar om att stimulera fortbildning: Ersättning ska betalas ut till vårdcentraler som låter sina sjuksköterskor och läkare vidareutbilda sig.
Men förutom ett belopp om 50 miljoner kronor extra för att stärka vården för patienter som behöver tolk nämns inte några specifika summor.
Jämfört med andra landsting har Stockholm en låg fast ersättning per listad patient. I stället får vårdcentralerna en högre besöksersättning. Kritikerna menar att det är ett system som uppmuntrar till att ägna sig åt patienter med okomplicerade sjukdomar och korta läkarbesök.
– Och vad jag kan förstå blir det fortfarande så att det är antalet besök som premieras, inte kvaliteten på besöken, säger Thomas Flodin.
Han har läst den aktuella skrivelsen och anser att den är svår att tolka.
– Den är ju snarare ett slags propagandaskrift än ett skarpt förslag. Eftersom man inte vet hur mycket som satsas på vad i reda pengar är det svårt att värdera vad som sägs. Man talar till exempel om att satsa på kompetensutveckling, men det är oklart hur mycket. Efter vad jag ändå har hört kommer det i genomsnitt att handla om några tiotal kronor per individ och år. Det får man inte mycket för.
Thomas Flodin tycker att det är hyckleri att kalla det nya vårdvalsförslaget för en kvalitetssatsning.
– Det är bara en marginell putsning på ett dåligt system.

Filippa Reinfeldt är moderat landstingsråd, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, och givetvis av annan åsikt.
– För budgetåren 2012 och 2013 handlar det om ett tillskott till husläkarmottagningarna på nästan åtta procent, i pengar 290 miljoner kronor. Vi har inte specificerat hur miljonerna ska användas, det är riktigt. Vi har gett förvaltningen i uppdrag att föreslå hur de ska fördelas utifrån våra direktiv. Förmodligen finns det ett fördelningsförslag inom ett par veckor.

Det viktigaste i den nya överenskommelsen enligt Filippa Reinfeldt är att det i ersättningsmodellen ska tas större hänsyn till enskilda patienters vårdbehov. I ett första steg införs under 2013 en hög­re ersättning för åtgärder vid nyupptäckt diabetes, screeningtest vid demensutredningar, omfattande vårdintyg, vårdplanering i hemmet och smittspårning.
Men inte för någonting annat?
– Nej, vi börjar med det här. Min avsikt är att sedan gå vidare.
Blir det några förändringar i hur stor del av ersättningen som är fast respektive rörlig per patient?
– Nej, det har vi inte för avsikt att göra. Det är bra med en hög rörlig ersättning av flera olika skäl, bland annat underlättar det för nyetableringar. Nya verksamheter kan få in intäkter snabbare.