SKL har låtit undersöka vårdvalet, som blev obligatoriskt 2010.
Rapporten bygger dels på en kartläggning och jämförelse av vårdvalen i de 21 landstingen, dels på en enkät ställd till privata och offentliga verksamhetschefer i primärvården.
Kartläggningen avser uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar för vårdenheter – och hur villkoren förändrats sedan vårdval infördes. I enkäten har verksamhetschefer tillfrågats om vårdvalssystemen och dess styreffekter.

Två tredjedelar av verksamhetscheferna anger att nuvarande ersättningsprinciper riskerar att medföra undanträngning av patientgrupper. Bara cirka en femtedel av verksamhetscheferna instämmer i ganska eller mycket stor utsträckning i påståendet att »nuvarande ersättningsprinciper stödjer en prioritering av patienter med stora vårdbehov«. Allvarligast tycks situationen, baserat på svaren, vara i Stockholm.

Hittills har åtta landsting infört så kallad ACG (adjusted clinical groups), som reglerar den fasta ersättningen per individ utifrån vårdtyngd. Ytterligare minst fem landsting planerar att följa efter och införa ACG som grund för den fasta ersättningen under 2013–2014, enligt den aktuella rapporten.
Men att ersättningssy-stem kompenserar vårdenheterna för sjukdomsbörda innebär inte per automatik att vårdenheterna i praktiken kommer att använda resurserna för avsedda grupper, framhåller rapporten och ställer som följdfråga: »Hur utkräva ansvar för att resurserna används som det var tänkt?«

En minoritet av verksamhetscheferna är nöjda med sina ersättningssystem. Skåne har lägst andel nöjda verksamhetschefer. Samtidigt är andelen som instämmer i att nuvarande ersättningsprinciper stimulerar nytänkande och innovationer högre i Skåne jämfört med övriga landsting. I Skåne instämmer närmare 30 procent av verksamhetscheferna, i övriga landsting mindre än 20 procent.
Rapporten tar också upp planer för primärvården i Stockholms läns landsting, som planerar för en behovsjusterad besöksersättning.
I Halland har man behållit samma ersättningsprinciper sedan vårdvalet infördes 2007.

Resultaten presenteras i rapporten »Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar« av Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, under ledning av Anders Anell, professor i hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet.