Patienter inom sjukhus- och psykiatrisk vård anser att de blir bemötta med hänsyn och respekt. De skulle dock vilja bli mer delaktiga och få information om t ex biverkningar.
Den slutsatsen drar Sveriges Kommuner och landsting av »Nationell patientenkät – specialiserad vård 2012«, en mätning av patientupplevd kvalitet (PUK) inom hälso- och sjukvården, där samtliga landsting och regioner deltog.
Det är andra gången instrumentet används, och patienterna ger nu ett bättre betyg än tidigare.
Resultaten pekar på att fler och fler landsting når upp till vårdgarantin, samt att målen för väntetid till operation och behandling hålls inom kömiljarden, enligt ett pressmeddelande från Skl.
Men enkätenten indikerar också att det bör göras förbättringar. Bland annat vill patienterna bli mer delaktiga i planeringen av vården och att informationen om eventuella läkemedelsbiverkningar ska förbättras. De vill också få veta vilka varningssignaler som deras sjukdom kan ge och som de ska vara uppmärksamma på.
Svaren i enkäten angavs på en skala från noll till hundra i PUK-värde för kategorierna Bemötande, Delaktighet, Information, Tillgänglighet, Förtroende, Upplevd nytta, Rekommendera samt Helhetsintryck.
Genomgående fick Bemötande, dvs svar på frågan »Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?« höga siffror. Inom primärvården 90 poäng, inom psykiatrisk öppenvård 84 poäng.
Lägsta värdet fick Helhetsintryck. »Hur värderar du som helhet den vård/behandling som du fick?« – primärvården 71 poäng, psykiatrisk öppenvård 64 poäng.
Mest nöjda patienter är äldre män inom den öppna specialistsjukvården. Genrellt sett är äldre patienter mer nöjda än yngre, män något mer nöjda än kvinnor.