Om tre år ska de första verksamheterna flytta in i det nya toppmoderna sjukhus som växer fram i den så kallade »gropen« mellan dagens Karolinska sjukhuset, Solna och Norra Stationsområdet i Stockholm. Två år senare, 2018, ska sjukhuset vara i full drift. Under hela året har Karolinska universitetssjukhuset arbetat med planeringen av verksamhetsinnehållet, och före årsskiftet räknar förvaltningen med att presentera ett förslag om vilken vård som ska bedrivas var i det nya sjukhuset.

Vad som redan står klart är att det inte blir det sjukhus som var tänkt från början (se LT nr 19/2011).
– I NKS-förvaltningens rapport hade man ambitionen att placera all högspecialiserad verksamhet inne i NKS, och att NKS skulle bli det enda universitetssjukhuset. Vår vision, som är i enlighet med våra ägardirektiv, är att både Huddinge och Solna ska vara universitetssjukhus även efter att vi har tagit NKS i drift, och att det även i fortsättningen kommer att bedrivas högspecialiserad verksamhet i Huddinge, säger Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör för Karolinska universi­-
tets­sjukhuset.
Enligt honom finns det två argument för att inte samla all högspecialiserad vård i det nya sjukhuset.
– Det första är att det har byggts upp en forskningsmiljö och en högspecialiserad miljö i Huddinge som hänger ihop som ett nätverk, och går vi in och rubbar det kommer vi att få en långvarig störning i verksamheten. Det andra är att det är ett jättekomplext projekt som innebär att vi måste flytta all vård i Solna, och det är tillräcklig svårt utan att vi ska börja flytta välfungerade verksamheter från andra håll också.
Samtidigt ser sjukhuset ut som det gör, med sin superkompakta arkitektur, just för att föra samman vården och öka kontaktytorna, både inom NKS och med det intilliggande Karolinska institutet.
Går inte en del av idén förlorad om man delar upp den högspecialiserade vården på olika sjukhus?
– Nej, det tycker jag inte, för den mesta av den högspecialiserade vård som bedrivs i Stockholm är redan i dag i Solna och vi får nätt och jämnt plats med den, så jag ser inte att idén går förlorad på något sätt.
Var de ursprungliga planerna på att skapa det här spetssjukhuset orealistiska?
– Nej, det vill jag inte säga, men att genomföra det på den tid som vi har till förfogande skulle bli ett stort riskprojekt. Sedan ser jag givetvis inte 2018 som slutet, utan snarare början på något, och man kan tänka sig utveckla sjukvården efter 2018. Jag vill också vara tydlig med att NKS blir ett spetssjukhus, vi har inte gjort några avkall på det kravet, säger Birgir Jakobsson, som menar att den nya sjukhusbyggnaden kommer att förbättra möjligheterna att bedriva god vård på flera sätt.
– Vi får förutsättningar att driva öppenvård på ett helt annat sätt än i dag när den blir samlad på ett ställe. Sedan blir det helt andra möjligheter för olika discipliner att arbeta tillsammans i teman, fast vi talar hellre om att para ihop verksamheter utifrån logiska patientflöden.
I och med att det nya sjukhuset ska vara tematiskt organiserat uppstår frågan om vilken roll klinikerna, om det ska finnas några sådana, ska spela i det nya sjukhuset. Birgir Jakobsson säger att man inte har kommit så långt som till att diskutera organisationsfrågor.
– Men jag tror inte att vi rakt av kommer att flytta in kliniker och säga att »nu får ni de här resurserna och de här vårdplatserna«, utan vi kommer att tänka nytt i det sammanhanget.

En sak som redan stod klart när NKS ritades var att det skulle bli färre vårdplatser, 600 jämfört med 800 på Karo­lins­ka, Solna. Även om effektivare vård ska minska behovet måste en hel del av den befintliga verksamheten få en ny hemvist.
– När vi har arbetat med verksamhetsinnehållet har vi identifierat 25–30 procent av verksamheten som i genomsnitt måste flytta någon annanstans, och då talar vi dels om akutsjukhusen, men i ännu högre grad om specialistsjukhusen som kommer att få en viktig roll i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet.
Men de här specialistsjukhusen har vi inte sett än?
– Det är något som måste förverkligas de närmaste tre, fyra åren. Det är programkontoret i landstinget som ansvarar för detta, och jag har inte fått några signaler om att tidplanen inte kommer att hålla.
Vad kommer att hända med de anställda när verksamheten krymper?
– Vi har inte kommit så långt som till vad som händer med personalen och inte minst läkarna. Men vi ser framför oss att läkare måste jobba på flera ställen. För min egen del skulle jag gärna se att de kunde jobba både på universitetssjukhusen och på specialistsjukhusen, för vi behöver deras kompetens i systemet.


Delar av det nya sjukhuset under uppbyggnad – bild från augusti.