Alla landsting får dock vara med och dela på pengarna eftersom samtliga, enligt Socialstyrelsens bedömning, lever upp till de fyra grundkraven: upprätta patientsäkerhetsberättelse, införa och använda Nationell patientöversikt, påbörja IT-stödet »Infektionsverktyget« samt arbeta med strukturerad journalgranskning.
Hur mycket pengar det enskilda landstinget får bestäms i sin tur av hur man klarar följande sex prestationsbaserade krav:
• Handlingsplan, mål och förbättringsarbete avseende patientsäkerhetskultur. Alla landsting bedöms uppfylla detta.
• Mäta hur basala hygienrutiner följs på minst 80 procent av alla avdelningar på sjukhus, med ett resultat på minst 64 procents följsamhet. Uppfylls av 15 landsting.
• Handlingsplan, mål och förbättringsarbete avseende trycksår. Samtliga landsting uppfyller kravet.
• Öka följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner och minska antibiotikaförskrivning i öppenvården. Uppfylls av 4 landsting: Blekinge, Gotland, Gävleborg och Västerbotten.
• Senast den 30 september 2012 mäta överbeläggningar på alla slutenvårdsavdelningar och rapportera data till SKL:s nationella databas. Uppfylls av samtliga landsting.
• Uppnå ett visst resultat, genomsnitt på minst PUK 70 i patientupplevd kvalitet, i tre frågor om läkemedel i den nationella patientenkäten för primärvården 2011. Inget landsting uppfyller detta.
Socialstyrelsen står för bedömningen av hur landstingen levt upp till kraven. Sedan räknar Socialdepartementet ut hur mycket pengar det blir för varje landsting.