Lagen ska ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen som började gälla 1983 och som enligt regeringen är ålderdomlig, svåröverskådlig och till viss del otydlig.
I direktivet står att den nya lagen ska vara en ramlag, det vill säga en generell reglering av organisation och ansvar i hälso- och sjukvården.
Regeringen påpekar dock att nuvarande ansvarsförhållanden inom hälso- och sjukvården ska fortsätta gälla.
Enligt direktivet ska utredaren titta på vilka delar i den nuvarande lagen, och i andra lagar inom hälso- och sjukvårdsområdet, som behöver finnas med i den nya lagen och vilka delar som i stället bör ingå i speciallagstiftning eller förordning. De delar som ska ingå i den nya lagen ska ses över såväl språkligt som lagtekniskt. Utredaren ska också titta på bemyndiganden och lämna de författningsförslag som krävs.

Förslaget ska vara färdigt den 30 juni 2013.