I dag finns det mycket evidens för att många med alkoholproblem ändrar sig själva, och att förändringen håller i sig. Det fastslår Linda Sobell, och hänvisar till att det nu finns över 70 studier av så kallad »self-change«, alltså att människor själva bryter ett missbruk eller beroende.
Linda Sobell är professor i psykologi vid Nova Southeastern University i Fort Lauderdale, Florida, USA. Tillsammans med sin man, Mark Sobell, har hon sedan 1970-talet studerat hur missbruk bryts.
Förvånansvärt många tar sig ur sitt missbruk på egen hand, säger hon:
– En studie av personer som tagit sig ur ett alkoholberoende, och hållit sig fria från det i minst ett år, visar att 74 procent av dem gjorde det utan behandling.
– Och förändringarna är varaktiga. Lägger man ihop alla studier av »self-change« och alkohol, så finner man att nästan alla klarar sig mer än ett år. Hälften klarar sig i mer än fem år. Och flertalet av dem har inte gått över till helnykterhet, utan till måttligt drickande.
Det här är en grupp som man inte vet så mycket om, eftersom de sällan kommer till alkoholmottagningar eller kliniker. Att de inte kommer dit beror på det stigma som alkoholmissbruk är behäftat med, och att de inte anser sig tillräckligt illa ute för att behöva de omfattande vårdprogram som ofta erbjuds – som fyra veckor på ett behandlingshem.
Linda Sobells lösning är att utveckla en mindre intensiv behandling, och tillsammans med Mark Sobell har hon testat detta i två stora studier. Till den första rekryterade de med annonser, som var positivt formulerade och där man undvek ord som »alkoholist«. I stället stod det »Har du tänkt på att ändra ditt drickande?« och »Vet du att 75 procent ändrar på sitt drickande själva?«
De 825 deltagarna delades in i två grupper, där den ena fick personliga motiverande samtal, och den andra bara två broschyrer om alkohol. Det överraskande resultatet blev att båda grupperna signifikant minskade sitt drickande.
Räcker det verkligen med två broschyrer? Nej, säger Linda Sobell. Det handlar snarare om att alla hade tagit ett steg. De hade sett annonsen och svarat på den – det betydde att de var redo för förändring.
Hennes slutsats är att det lönar sig med billiga insatser som riktar sig brett till befolkningen. Hjälp till självhjälp har också en given plats i sjukvårdssystemet, fastslår hon:
– Det är bra om läkaren talar med patienten om hans eller hennes alkoholvanor. Man kanske sår ett frö till förändring. Men kom ihåg att det här är ett första steg. Räcker inte det får man gå vidare, från livsstilsråd till behandling, precis som vid diabetes eller förhöjt blodtryck.