Mona Boström, tidigare bland annat landstingsdirektör i Stockholm, har haft regeringens uppdrag att utreda den nationella taxans framtid. Bakgrunden är EU-kommissionens kritik mot att taxeläkarnas avtal ingåtts utan upphandling, men också att taxesystemet inte hänger ihop med det övriga hälso- och sjukvårdssystemet och inte anses stödja vårdkedjor tillräckligt väl. Till det kommer att Konkurrensverket pekat på riskerna med att ha parallella system för samma tjänst, dvs taxa och vårdval.
Utredningen har tagit ställning till ett antal olika alternativ: bevara nuvarande system, förändra det, utveckla ett nytt nationellt taxesystem eller fasa ut det. Mona Boströms slutsats är att systemet bör fasas ut. Det främsta skälet är att det är svårt att tillgodose EU-kommissionens och Konkurrensverkets synpunkter inom ramen för taxesystemet.
Mona Boström föreslår att systemet upphör den 31 december 2018 och att inga nya ersättningsetableringar får ske efter den 31 december 2013. Under tiden fram till 2018 ska landstingen se till att det finns andra sätt att tillgodose de patientbehov som taxeläkarna fyller i dag. Hur landstingen löst eller tänker lösa övergången ska redovisas vid en »kontrollstation« 31 oktober 2015.

Nationella taxan – kort historik


• 1994 Lagen om läkarvårdsersättning införs. Under det första året rådde det fri etableringsrätt, men sedan 1995 har det varit krav på samverkansavtal med landstingen. I praktiken har ytterst få nya samverkansavtal slutits sedan 1995.
• 2007 EU-kommissionen meddelar att man anser att landstingens samverkansavtal med sjukgymnaster, som liknar taxeläkarnas avtal, strider mot EU:s upphandlingsregler.
• 2009 Möjlighet skapas för taxeläkare att sälja sin verksamhet, genom att landstingen upphandlar ersättningsetableringen.
• 2010 Utredningen om patientens rätt i vården (SOU 2009:84) föreslår en ny etableringsform för privata specialistläkare som ska ersätta taxan. Förslaget får mycket kritik av remissinstanserna och har inte genomförts.
• 2011 1,9 miljoner läkarbesök görs hos taxeläkare. Besöken utgör 10 procent av alla besök i den öppna specialistvården och 4 procent av alla besök i primärvården.

Källa: Nationell taxa – slutredovisning av uppdrag, Mona Boström