Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett de nödvändiga förutsättningarna för att införa frivillig generisk förskrivning (se LT nr 41/2012). I rapporten från Läkemedelsverket har emellertid det där med frivillig fallit bort längs vägen, enligt vad Läkartidningen erfar i första hand eftersom begreppsförvirring rått. Läkemedelsverket menar att det ändå är fråga om frivillig generisk förskrivning eftersom det kommer att finnas undantag. På pappersrecept måste man även i fortsättningen uppge produktnamn, och om det är medicinskt motiverat kan förskrivare ange specifikt fabrikat även elektroniskt. Alltså är systemet inte obligatoriskt, utan frivilligt, enligt Läkemedelsverket.
Enligt förslaget är det Läkemedelsverket som ska avgöra vilka substanser som ska få förskrivas generiskt, något som ska samordnas med utbytbarhetsbesluten. Både läkemedel inom och utanför läkemedelsförmånen ska kunna omfattas. Generisk förskrivning föreslås också vara möjlig redan innan patentet på ett läkemedel gått ut, eftersom förskrivarna då redan är vana att använda substansnamnet när patentet går ut och generika introduceras på marknaden. Läkemedelsverket föreslår alltså att generisk förskrivning endast ska få ske via det elektroniska systemet, som ju står för den överväldigande majoriteten av receptförskrivning. Detta framför allt för att förskrivarna ska ha tillgång till aktuell information om vilka substanser som får förskrivas. En förutsättning för att det ska fungera är att systemen kopplas till Nationell ordinationsdatabas (NOD). Dessutom behövs andra anpassningar i IT-strukturen som Läkemedelsverket beräknat till en kostnad av 200 miljoner kronor.
Läkemedelsverket skriver att det inför införandet av generisk förskrivning vore önskvärt att substansnamnet angavs tydligt på läkemedelsförpackningarna, något som man från svenskt håll tidigare utan större framgång försökt arbeta för på Europanivå. Eftersom man inte nationellt kan ställa ett sådant krav bör enligt Läkemedelsverket apoteken åläggas att komplettera etiketterna med en tydlig uppgift om vilken aktiv substans ett expedierat läkemedel innehåller.
En del ändringar i lagstiftningen måste enligt Läkemedelsverket göras inför införandet av generisk förskrivning. Läkemedelsverket föreslår att man börjar där och att det efter de besluten ges tid för övriga förändringar i system och verksamheter under en treårsperiod innan generisk förskrivning blir verklighet.