Sveriges läkarförbund lämnade den 18 december sina yrkanden till Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och arbetsgivarorganisationen Pacta inför 2013 års avtalsrörelse. Som vanligt väntar man med att ange någon lägsta nivå för löneökningar tills industriavtalet slutits. Det avtalet brukar vara vägledande för övriga arbetsmarknaden. I år har förhandlingarna i den sektorn inte kommit i gång, utan än finns bara ett yrkande från industrifacken på 2,8 procent.
Läkarförbundets ordförande Marie Wedin säger att lönesiffran förstås alltid är väldigt viktig, men med tanke på konjunkturläget tycker hon tycker det finns anledning att lyfta fram också en annan av förbundets fokusfrågor: fortbildningen.
Enligt Läkarförbundets årliga fortbildningsenkät till specialistläkarna minskar tiden för fortbildning på betald arbetstid.
– SKL kan inte binda upp sina medlemmar i hur mycket fortbildning varje läkare ska ha, utan vad vi efterfrågar är en struktur för fortbildning hos arbetsgivarna. Man ska ha utvecklingssamtal med chefen och komma fram till vilken fortbildning som behövs under året. Och det ska man följa upp det vid nästa års fortbildningssamtal. Det är viktigare än det exakta antalet dagar för fortbildning, säger hon.
I yrkandet anges att arbetsgivarens struktur för fortbildning ska inkludera såväl en budget som en verksamhetsplan.
– Vi tycker att man i år skulle kunna ta ett steg i den riktningen för att kunna jämföra verksamheterna med varandra. Till exempel skulle det kunna stå i sjukhusets eller vårdcentralens årsrapport, ungefär som öppna jämförelser på fortbildningssidan.
Läkarförbundet yrkar också på att alla läkare på arbetsplatsen, oavsett anställningsform, ska ingå i löneunderlaget och lönerevideras årligen.
– Det föranleddes av en motion [från Stockholms läkarförening till 2011 års fullmäktige] att vi skulle driva att även vikarierna skulle vara med i löneunderlaget, och det här är ett svar på det.
De flesta yrkanden finns under rubriken »hållbart arbetsliv«. Till exempel att gravida ska ha rätt att befrias från jourtjänstgöring och att äldre läkare ska slippa nattarbete om de önskar det. Dessutom vill Läkarförbundet att hindren för att kombinera arbete hos flera arbetsgivare undanröjs genom en rätt att jobba deltid och även rätt att vara tjänstledig på deltid för att arbeta hos en annan arbetsgivare eller som egen företagare. Marie Wedin menar att det är en förutsättning för det utvidgade vårdvalet i den specialiserade öppenvården.
– Vi tycker att det utökade vårdvalet är bra och tänker att framför allt äldre läkare ska kunna jobba på bägge ställen, dels i sjukhusvården och hjälpa till med utbildning och jourer, dels också någon dag i veckan i den öppna specialistvården. Då kanske man får två arbetsgivare, en offentlig och en privat, och då måste sjukhusarbetsgivaren vara lite öppen för det och ge tjänstledigt för att kunna jobba ett par dagar utanför.

Övriga yrkanden gäller:
• en rejäl höjning av lägsta arvode till medicine studerande och läkare under provtjänstgöring
• förbättrad ersättning för bunden tid under beredskap
• att överenskommelser om att inte kompenseras för övertidsarbete ska vara skriftliga, individuella och gälla högt ett år
• verksamhetsutvecklande arbete, till exempel utbildning och handledning men också fackligt arbete, ska vara meriterande
• en årlig partsgemensam lönekartläggning i syfte att rätta till osakliga löneskillnader.
Även om det inte ingår i något yrkande påpekar Marie Wedin också att det är viktigt att det centrala avtalet inte hindrar de olika lokala förhandlingsordningarna.
– Arbetsgivaren har i vanlig ordning uttryckt att de vill ha lönesamtalsmodellen, där lönen sätts mellan chef och arbetstagare, det vill de alltid ha. Men vi vill att man respekterar de olika sätten man använder lokalt, man gör lite olika i Helsingborg och Lund. Vi vill inte ha ett centralt avtal som förstör de processerna!

Förhandlingarna inleds efter helgerna.