Förbudet mot diskriminering på grund av ålder kan röra till exempel tillgången till vård, vårdens räckvidd och innehåll samt avgifter. Förbudet mot diskriminering ska gälla oberoende av finansiering och driftsform och omfatta såväl handläggning av ett ärende som faktiska handlingar.
I dag finns redan ett förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet och inom utbildningsområdet. I förbudet mot diskriminering som finns i hälso- och sjukvården har ålder hittills varit undantaget.
Enligt de nationella riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvården får ålder inte vara avgörande i fråga om vem som ska ges företräde i vården. Den nya lagen utesluter inte att det kan förekomma att ålder i vissa fall tillmäts betydelse inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Undantag från förbudet mot åldersdiskriminering ska finnas för bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, men också för annan särbehandling på grund av ålder om det finns ett berättigat syfte och åtgärden är lämplig och nödvändig för att nå syftet. Till exempel undantas möjlighet att avgiftsbefria/-reducera sjukvården för barn och ungdomar eftersom syftet är att säkerställa den gruppens tillgång till hälso- och sjukvård. Likaså går det även i fortsättningen bra att en äldre åldersgrupp får avgiftsfria vaccinationer mot influensa.
Att olika landsting har olika åldersspann för dem som erbjuds mammografiscreening fungerar också, däremot kan det vara diskriminerande i det fall en enskild begär men förvägras en undersökning.