Thomas Flodin vill inte spekulera i orsakerna till att Marta Christensson inte har förtroende för honom, utan säger bara att det är tråkigt att hon lämnat styrelsearbetet.
– Jag har uppskattat henne oerhört mycket som en del av vårt presidium.
Han tillbakavisar samtidigt att de ledamöter från Karolinskas sektion som ifrågasatt styrelsens arbetssätt skulle ha behandlats illa av den övriga styrelsen.
– Det kan jag inte hålla med om. Styrelsens majoritet har inte accepterat den syn som de givit uttryck för och det kan man uppleva som negativt. Men det måste man finna sig i, det är så man jobbar i en styrelse.

Kritiken från Karolinskas ledamöter om att de haft för dålig insyn i föreningens ekonomi och inte fått vara med och fatta vissa beslut tycker inte Thomas Flodin att det finns fog för.
– Nej, det tycker jag inte. Vi har ett stadgeenligt sy­stem för hur vår ekonomi hanteras. Den sköts av anställd ekonomipersonal, granskas av revisorer och föreläggs styrelsen före fullmäktige.
Likafullt har StLF under hösten förtydligat attestrutinerna och infört en noggrannare ekonomiredovisning för styrelsen. Enligt Thomas Flodin beror detta dock inte på kritiken från Karolinskas sektion.
– Det är något vi började reflektera över redan i våras i samband med att vi anställde en ny ekonomiansvarig.
Man har också bestämt att Bernhard Grevin, tidigare ordförande för Läkarförbundet, ska granska föreningens ekonomirutiner.
– Den här ryktesspridningen om att vår ekonomi inte skötts bra har pågått några månader och det här är ett sätt att bemöta det.
En del av kritiken från ledamöterna från Karolinska handlar om att styrelsen haft dålig insyn i de förmåner och ersättningar som presidiet haft. Bland annat ska man aldrig ha fått godkänna inköpet av ny förmånsbil till Thomas Flodin 2010.
Thomas Flodin säger att det fattades beslut vid fullmäktigemötet 2003 om att ordföranden kunde välja en bil i stället för arvode, och att man därefter bytt bilen vart tredje år enligt den rutin som funnits på Läkarförbundet. Därför behövdes det inte något formellt styrelsebeslut.
Det är du själv som fattat beslutet att det var dags att byta?
– Jag och kansliet, det är ju inte jag som attesterar fakturorna, det är ekonomiansvarig som attesterar.
Är det korrekt att den senaste bilen hade ett inköpspris på över en halv miljon?
– Ja, fast då bytte vi samtidigt in den tidigare bilen, så nettokostnaden blev väl ca 300 000 kr, säger Thomas Flodin, som tillägger att han nu har köpt loss bilen och i stället har månadsarvode.

Den konflikt som till att börja med rörde det interna styrelsearbetet har nu utvecklats till en förtroendeklyfta mellan Karolinskas sektion och styrelsen för StLF. Sektionens fullmäktigemöte har antagit en skarpt formulerad uppmaning till sin styrelse om att låta granska eventuella oegentligheter i StLF:s ekonomi och i synnerhet arvodena till styrelsen (se Läkartidningen.se). Samtidigt har årsmötet skjutits upp eftersom man inte lyckades hitta nya kandidater efter de presidieledamöter som hoppar av efter konflikten med StLF:s styrelse.
– Det är klart att det är oroande att den här stora sektionen inte har en ledning. Jag hoppas att man tar sitt ansvar som sektion och tillsätter en styrelse. Sedan måste vi ha en dialog mellan den nya styrelsen och Stockholms läkarförening, säger Thomas Flodin.