Sedan våren 2008 mäter Sveriges Kommuner och landsting (SKL) en dag varje halvår antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) hos patienter som ligger inne på svenska sjukhus. Data från höstens mätning, som nu har offentliggjorts, visar att 9 procent av patienterna hade en VRI. Nivån har legat på strax under eller över 9 procent i alla mätningar utom de två första som låg runt 11 procent.

Skillnaderna inom de medicinska specialiteterna jämfört med föregående mätning är i de flesta fall små. Urologi, som vid mätningen i våras förbättrat sig från mätningen dessförinnan, från 15 procent VRI till 9,8 procent, har nu åter ökat och ligger på 13,6 procent. Lägst av de somatiska specialiteterna ligger gynekologin med 2,4 procent VRI.
Sjukhuspersonalens följsamhet till hygienrutiner och klädregler ligger också ganska stilla. De landsting som för det första mätt och för det andra uppnått ett resultat som motsvarade minst fjolårets genomsnittliga värde, det vill säga 64 procent, beträffande följsamhet till hygienrutiner och klädregler fick ta del av 100 miljoner prestationsbaserade kronor inom ramen för årets patientsäkerhetssatsning. Det klarade alla utom Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm och Västernorrland, se LT nr 47/2012 .
Snittet i riket för följsamheten till korrekta klädregler ligger på drygt 90 procent. Cirka tre fjärdedelar följer basala hygienrutiner, men här är variationen mellan landstingen stor. Medan slutenvården i Jönköping och Västmanland når upp till 89 respektive 90 procent som klarar korrekta hygienrutiner, så stannar Dalarna och Kronoberg på 54 respektive 56 procent.
Som i tidigare mätningar visar sig läkare ligga lägre än genomsnittet för alla yrkesgrupper med 65 procents följsamhet till hygienrutiner över hela riket.

Läs mer om punktprevalensmätningen:

SKL:s webbplats