Granskningen visar att återbesöken mellan 2008 och 2011 har ökat långsammare än nybesöken (4,7 respektive 12,1 procent), och återbesöken per patient minskat med 6,5 procent.
Effekten är ännu tydligare när man tittar på ett antal utvalda kronikergrupper (astma, artriter, diabetes, MS, epilepsi och KOL). Här har antalet nybesök ökat med 15 procent medan återbesöken i den gruppen minskat med 8,1 procent. Återbesöken per patient har minskat med 11,2 procent.

Dessa siffror pekar enligt revisorerna på att nybesök prioriterats före återbesök och kan utgöra en indikation på viss undanträngning av återbesökspatienter.
Revisorerna anser att man bör göra riskanalyser av eventuella undanträngningseffekter vid införande av nya vårdval.
På SKL pågår arbetet med att utveckla en nationell uppåföljningsmodell för återbesök, som ett led i att vidga kömiljarden till att omfatta hela vårdkedjan.
– Det har funnits en debatt i medierna om att kömiljarden lett till undanträngningseffekter. Det är viktigt att vi svarar upp mot detta, säger projektledaren Harald Grönqvist.