Förslaget kom från Socialdepartementet i höstas, se Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet slås ihop. Nu har Läkarförbundet lämnat ett till största delen positivt remissvar på förslaget.
Läkarförbundet instämmer i att det bör finnas samordningsvinster i en sammanslagning men uttrycker också en farhåga för att eventuella samordningsvinster tas i anspråk i form av neddragningar av resurser redan i samband med att den förändrade organisationen genomförs.
Läkarförbundet poängterar också att sammanslagningen inte ska innebära några omprioriteringar av folkhälsoarbetets olika delar.
Läkarförbundet föreslår också att även smittskyddsenheten på Socialstyrelsen bör ingå i den nya myndigheten eftersom det skulle öka tydligheten i de normerande delarna för smittskydd/vårdhygien och för att slippa mångåriga gränsdragningsproblem.
Enligt förslaget ska sammanslagningen genomföras vid nästa årsskifte.