Skyddsombud från de olika personalorganisationerna har flera gånger slagit larm om den svåra arbetsmiljön vid akutmottagningen i Lund (se LT 14/2012, 22/2012, 34/2012, 48/2012). Efter att man inte sett något resultat av de lokala försöken att få till stånd en förbättring begärde Läkarföreningens skyddsombud i november i fjol att Arbetsmiljöverket skulle gripa in.
Under december har Arbetsmiljöverket gjort en oanmäld inspektion på akutmottagningen och genomfört intervjuer med olika personalgrupper. I en för myndigheten ovanligt skarpt formulerad rapport konstaterar man att det råder en »oacceptabel obalans« mellan uppdrag och personalresurser och att arbetsförhållandena på akutmottagningen inte bara tillfälligtvis utan regelmässigt är så påfrestande att de hotar personalens hälsa.
– Vi har talat med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kuratorer och medicinska sekreterare. Den bild man ger oss är enhetlig. Man mår dåligt när man inte hinner med att följa de riktlinjer man har, som hur snabbt en patient med en viss prioriteringsnivå ska bedömas, säger arbetsmiljöinspektör Lise-Lotte Hamfelt.
Precis som Läkarföreningen kopplar Arbetsmiljöverket problemen till bristen på vårdplatser.
– Det blir stopp i flödet eftersom patienter som är färdiga att läggas in måste stanna kvar på akuten eftersom det inte finns några lediga vårdplatser. Det betyder ytterligare arbetsuppgifter för personalen.

Det framgår också av intervjuerna att personalen upplever stödet ovanför den närmsta chefsnivån som mycket bristfälligt. Enligt Lise-Lotte Hamfelt har man både på divisions- och ledningsnivå varit medveten om problemen ända sedan i våras, men ansvaret för att hitta lösningar har lagts på verksamheten. När man nu uppenbarligen inte lyckats komma tillrätta med problemen där måste enligt Arbetsmiljöverket frågan lyftas till en högre nivå, där det finns beslutsmandat och resurser.
– Detta måste sjukhusledningen ta tag i på ett mycket mer kraftfullt sätt, säger Lise-Lotte Hamfelt.
Arbetsmiljöverket har nu skickat en lång lista med krav som man kommer att ställa på sjukhuset i ett föreläggande (se ruta). Kraven kommer att gälla med omedelbar verkan, även om sjukhuset skulle överklaga beslutet.
– Vi anser att detta är en så pass allvarlig arbetsmiljösituation, särskilt när man jobbar med liv och död. Man måste se till att vidta åtgärder så att arbetstagarna mår bra.
Föreläggandet kan komma att kombineras med ett vite. Skånes universitetssjukhus har nu fram till den 30 januari möjlighet att yttra sig innan Arbetsmiljöverket fattar formellt beslut.

Några av kraven på SUS från Arbetsmiljöverket:


• Sjukhuset ska vidta kortsiktiga åtgärder för att anpassa arbetsbelastningen på akuten så att arbetstagarna kan följa riktlinjer för kontroll och bedömning av patienter och så att patienter som blir kvar på avdelningen efter bedömning kan tas om hand utan risk för hög psykisk belastning hos personalen.
• Sjukhuset ska redovisa hur ansvaret för arbetsmiljön ser ut i organisationen från regiondirektören ned till akutmottagningen, och se till att arbetsmiljöproblemen på akuten hanteras på den beslutsnivå som har befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder.
• Sjukhuset ska redovisa en handlingsplan för åtgärder på längre sikt för att förbättra arbetssituationen.

Läs även

SUS tar helhetsgrepp mot överbeläggningarna