Efter uppgifterna i medier om att avdelningar på demensboenden lämnas låsta och obemannade nattetid genomförde Socialstyrelsen en tillsyn som visade att sex av tio demensboenden har otillräcklig bemanning nattetid. Därför har myndigheten tagit fram nya föreskrifter som slår fast att det ska finnas personal dygnet runt.

Nu meddelar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, att man tänker verka för att föreskrifterna upphävs. I ett cirkulär till kommunerna ifrågasätter man underlaget för beslutet. Enligt SKL är de flesta äldre och deras anhöriga nöjda med verksamheten. Man anser dessutom att Socialstyrelsen gått utanför sina befogenheter, eftersom beslutet innebär ökade kostnader utan någon finansiering från staten.

Socialstyrelsen skriver å sin sida i en skarpt formulerad kommentar att det är »oacceptabelt« att SKL undergräver rättsordningen genom att låta påskina att kommuner kan välja om de vill följa föreskrifterna, och att agerandet från SKL riskerar att försena arbetet med att anpassa omsorgen efter de demenssjukas behov.