Den nya omreglerade apoteks­marknaden har inte alls blivit den lönsamma affär som många av de nya privata aktörerna sannolikt hade räknat med när de gick in på den svenska marknaden. Ökningstakten av läkemedelsförsäljningen, både när det gäller receptbelagda och receptfria läkemedel, har i princip helt avstannat sedan 2009 när marknaden öppnades för privata aktörer. Samtidigt har det varit en kostsam kamp att etablera nya apotek i attraktiva lägen, och en majoritet av de nya större aktörerna har redovisat negativa rörelseresultat.

De aktörer som köpte så kal­lade apotekskluster innehållande grupperingar av Apoteket AB:s gamla apotek har levt under ett avtal med staten om en överlåtelserestriktion. Den innebär att de inte har fått lov att sälja eller lägga ner apotek under de första tre åren efter att de tog över dem. Den tidsfristen börjar nu rinna ut och under våren kommer samtliga apoteksaktörer vara fria att agera som de vill med sina apotek. Marknaden bubblar nu av rykten och spekulationer ,och alla bedömare, både de direkt involverade och de som står lite utanför och betraktar apoteksbran­schen, är överens om att det i dag är fler aktörer än vad den svenska marknaden tål. Tillsammans med lönsamhetsproblemen i branschen pekar det mycket tydligt mot en konsolidering där dagens åtta kedjor kommer att bli betydligt färre.
– Det kommer bli både omstruktureringar och nedläggningar. Det kan vi räkna med, säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och associerad forskare vid Handelns utredningsinstitut, HUI, som forskar på omregleringen av apoteksmarknaden.
Han drar parallellen till Norge där det är tre stora kedjor som driver lejonparten av alla apotek – Apotek 1 (Tamro), Vitusapotek (Celesio) och Alliance apotek (Boots). Han jämför också med andra branscher i Sverige där det oftast handlar om fyra större aktörer som delar på marknaden.
– Ibland är det tre, ibland är det fem, men det ligger däromkring. Ett rimligt antagande är att det kommer att sluta med Apoteket AB och Apoteksgruppen, som båda två är statliga, och två stora kedjor till plus ett litet gäng småaktörer med enskilda apotek, säger han.
Vem som kommer att köpa vem är lite svårare att förutse, menar han, men han vågar sig ändå på en gissning.
– Den största privata aktören i dag är Apotek Hjärtat, och det är nog en av dem som kommer att finnas kvar, säger han.
Det enligt logiken att stor köper liten. Samtidigt ägs Apotek Hjärtat av det Jersey-baserade riskkapitalbolaget Altor med den uttalade strategin att köpa, effektivisera och sedan sälja verksamheten. Även kedjorna Med­stop och Vårdapoteket har riskkapitalister som ägare. Den näst största privata aktören Kronans Droghandel och lilla Doc Morris har i stället utländska läkemedelsgrossister i samma koncern eller som direkta ägare, precis som de norska kedjorna.

Ett annat sätt att dela upp aktörerna är i de som köpte apotekskluster och de som inte gjorde det, där Doc Morris och Cura samt de små fristående aktörerna alla har öppnat egna, nya apotek medan alla de andra köpte kluster. Flera personer med god insikt i branschen menar att de som köpte apotekskluster köpte dem alltför dyrt, något som både används som argument för att de skulle vilja sälja av en dålig investering och att de inte gärna vill sälja den med förlust.
Men rykten från en välinsatt källa i branschen säger att i princip alla privata apotekskedjor i dag är ute till försäljning, och det till ett pris som ligger under priset vid försäljningen för tre år sedan. Något som ingen naturligtvis öppet vill bekräfta, men som indirekt styrks i samtal med aktörerna.
– Branschen är i ett sådant läge nu att man skulle kunna beteckna det som att alla pratar med alla just nu, säger Fredrik Söderberg, vd på Medstop.

Utöver aktörerna som redan finns på den svenska marknaden ligger två av de tre stora som driver apotek i Norge – Tamro och Boots – och slickar sina sår i vassen. De har båda misslyckats med att etablera apotekskedjor från grunden i Sverige. Men det är svårt att tro att de inte skulle vara intresserade av en kedja, eller två, till rätt pris.
Från Storbritannien svarar till exempel Boots pr-avdelning lagom kryptiskt på frågan om de har några planer på att köpa apotek och komma tillbaks till den svenska marknaden:t
»Vi har för närvarande inga planer på att öppna apotek på grund av trycket på den svenska marknaden, men vi är alltid intresserade av nya möjligheter.«
Hur ser då aktörernas planer för framtiden ut? För marknadsledaren Apoteket AB med totalt 373 apotek är läget ganska låst. I den nya ägaranvisningen från regeringen begränsas bolagets marknadsandel mätt i omsättning på öppenvårdsapoteksmarknaden till 36 procent. Den senaste mätningen från tredje kvartalet 2012 visar att de ligger och balanserar på gränsen med 35,9 procent.
– Vi har inte några planer på att vare sig expandera eller minska utan vi ligger där vi ligger. Vi är förberedda på att vi kanske inte längre är den största aktören inom ett antal år, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör i bolaget.

På Apotek Hjärtat med 276 apotek säger man sig dra ner på etableringstakten, men är i övrigt vag när det gäller framtidsplanerna.
– Vi har för avsikt att behålla positionen som Sveriges näst största apotekskedja, därutöver vill jag inte spekulera i vad som händer på marknaden vid en eventuell konsolidering. Vårt huvudfokus är att växa organiskt genom vårt befintliga apoteksbestånd. Vi kommer att fortsätta att etablera apotek, men i ett lägre tempo än tidigare, säger Jonas Mjöbäck, kommunikationschef på Apotek Hjärtat.
Envisa rykten säger dock att Apotek Hjärtat förbereder ett större köp.
Hos närmaste konkurrenten Kronans Droghandel med 221 apotek är framtidsplanerna tydligare – och expansiva.
– Vi vill expandera genom att förvärva apotek. Vi har också planer på att öppna 10–15 apotek till i år, men huvudstrategin är att förvärva apotek, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Droghandel.

På det betydligt mindre Medstop finns det en långsiktig plan att öka från 65 apotek till 75 fram till 2015–2016, men redan i år rycker man.
– Vi skruvar upp vår etableringstakt och sätter fem apotek på marknaden i år. Dessutom kan vi vara intresserade av förvärv av enskilda apotek eller delar av någon kedja, säger Fredrik Söderberg.
Medstop ägs av riskkapitalbolaget Segulah. Det ligger därför i förutsättningarna att Medstop kommer att säljas – förr eller senare.
– En exit är en ägarfråga, men jag känner inte att det finns någon stress. Det har aldrig varit viktigt för oss vem som egentligen äger oss. Nu är vi väldigt nöjda med Segulah som en synnerligen kompetent och seriös ägare, men om det skulle vara någon annan om något år, ja, då är det så. Det är inget konstigt, säger Fredrik Söderberg.
Doc Morris med sina 78 apotek gör som Apotek Hjärtat och skruvar ner tillväxttakten något.
– Vår expansion fortsätter inte i den takt som vi har haft de första två åren, men vi fortsätter att öppna nya apotek, säger Ros-Marie Grusén, vd för Doc Morris.
Trots att Doc Morris är en av de minsta kedjorna är hon inte orolig för att bli uppköpt.
– En av styrkorna med Doc Morris är våra industriella ägare som bedriver apoteksverksamhet och grossistverksamhet i väldigt många länder. Att de skulle träda in på den svenska marknaden för att göra en snabb exit – det är inte troligt, säger Ros-Marie Grusén.
En annan gruppering där det sannolikt kommer att ske förändringar, om än i det lilla, är bland de fristående apoteken som i många fall går på knäna.
– Vi trodde aldrig att det skulle bli så här tufft. Vi kämpar på i en situation där vi måste hålla samma pris ut till kunderna som de stora, men får sämre inpris för att vi är så små, säger Jennifer Emam, ekonomiansvarig på det lilla familjeapoteket Regements Apotek på Regementsgatan i Malmö.
Men det som verkligen tar knäcken på de små apoteken är att landstingens ersättning för de receptbelagda läkemedlen som säljs inom högkostnadsskyddet tar två månader att få in.
– Ju mer receptbelagda läkemedel vi säljer, desto mer pengar måste vi ligga ute med. Det är det som ruinerar oss, säger Jennifer Emam.

Hur det än går i detta farmaceutiska »Vem tar vem«-spel så är slutresultatet ändå gans­ka givet. Oavsett om det blir de stora Apotek Hjärtat och Kronans Droghandel som slukar de små, eller lilla Doc Morris med tyska Celesio i ryggen som slukar de större nationella aktörerna utan internationell uppbackning, eller om Tamro eller Boots tar ett kliv in och tar en rejäl tugga av en eller flera kedjor, så kommer det att sluta med färre apotekskedjor. Apotek kommer att byta ägare och läggas ned, inte minst när samma kedja plötsligt sitter med flera apotek inom ett alltför litet område efter ett uppköp, till exempel. Men detta kommer inte att innebära några större praktiska problem för patienter som behöver läkemedel, eller kunder, som de heter på apoteksspråk.
– Nej, när vi gick från Apoteket AB till Apotek Hjärtat var det ett stort steg för den svenska befolkningen, men att till exempel gå från Medstop till Apotek Hjärtat är ju ett mycket mindre steg, säger Mats Bergman.

Glesbygds­apoteken får särskilt stöd

I avtalet mellan dem som köpte kluster och svenska staten finns en lista med 33 glesbygdsapotek. Dessa har köparna varit tvingade att driva vidare under de tre år som avtalet har omfattat, men nu är även den tiden snart slut. Oron för att olönsamma glesbygdsapotek kommer att stängas och lämna småorter utan läkemedelstillgång växer därför nu.
Men det är inget som Mats Bergman, professor i nationalekonomi, ser som en överhängande risk.
– Nej, det var inte vad man såg i Norge där man redan har gått igenom ungefär samma sak. Där var antalet apotek ganska oförändrat i glesbygden, säger han.
För säkerhets skull har regeringen avsatt 20 miljoner kronor i ett slags glesbygdsapoteksstöd, men hur det ska fördelas är fortfarande oklart. Klart är däremot att Kronans Droghandel tidigare har varnat för att de kan komma att stänga glesbygdapotek, medan Apotek Hjärtat gör tvärtom och redan nu försäkrar att deras glesbygdsapotek kommer att vara kvar.
– Vi har för avsikt att fortsätta att finnas i glesbygden och har inga planer på att avveckla något glesbygdsapotek, säger Jonas Mjöbäck på Apotek Hjärtat.

Ägarstruktur apoteksmarknaden


Statliga ägare:
Apoteket AB – Svenska staten
Apoteksgruppen – Svenska staten

Industriella ägare:
Kronans Droghandel – Oriola
Doc Morris – Celesio

Riskkapitalister:
Apoteket Hjärtat – Altor Fund III, Jersey
Medstop – Segulah fond IV; Jersey
Vårdapoteket – In­vestor Growth Capital, Priveq Investment

Övriga:
Cura – ICA
Fristående apotek – Enskilt ägande