Framtiden har varit oviss för IPULS AB efter regeringens beslut att flytta administrationen av SK-kurser till Socialstyrelsen. Eftersom SKL och Läkaresällskapet, de övriga delägarna, meddelat att man vill dra sig ur har det varit upp till Läkarförbundet om den återstående verksamheten skulle fortgå. Det handlar om hanteringen av kurskatalogen, kurscertifiering, CME-ackreditering samt inspektioner av ST-utbildningen (Spur-inspektionerna).
Den tveksamhet som funnits har rört ekonomin. Med SK-kurserna försvann de statsbidrag som utgjort huvuddelen av IPULS finansiering. Samtidigt har det funnits en stark önskan bland specialitetsföreningarna att verksamheten skulle drivas vidare, och i slutändan har nyttan för läkarkollektivet vägt över, säger Kåre Jansson, chef för Läkarförbundets avdelning för politik och profession.
– Kompetensutveckling och kunskapsspridning bland läkare är en central angelägenhet för Läkarförbundet som professionsorganisation, och det här är vårt huvudredskap för att arbeta med sådana frågor.
Att IPULS tjänster varit efterfrågade har också haft betydelse.
– IPULS har haft ett väldigt gott renommé, och fler och fler kursgivare har valt att bli certifierade.

Vid sitt sammanträde i början av februari fastställde Läkarförbundets centralstyrelse ägardirektiv för det nya företaget, som får namnet LIPUS AB – Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården. Första mars startar verksamheten, som ska finansieras genom avgifter för ST-inspektioner och kursgranskning. Tanken är enligt Kåre Jansson att man under en treårsperiod ska se om det går att etablera en ekonomiskt bärkraftig verksamhet.

En viktig utmaning för det nya bolaget blir att förbereda organisationen för att vid sidan av traditionella Spur-inspektioner även kunna åta sig större inspektionsuppdrag med många specialiteter inblandade.
– Med den nya ST blev det obligatoriskt med extern granskning av utbildningen, och det är troligt att vissa vårdgivare, som sjukhus, framöver kommer att vilja upphandla större samordnade inspektioner.
För att kunna möta en sådan efterfrågan gjordes 2012 en omorganisation av IPULS med heltidsanställda teamledare som skulle leda inspektionerna. Den nya organisationen mötte stark kritik, då många menade att gräsrotsengagemanget hotades.
LIPUS kommer nu att samla alla Spur-samordnare i syfte att nå en konsensus om hur man ska ställa sig till större uppdrag.
– Vi kommer inte att ha heltidsanställda, men vi måste hitta en samarbetsform så att vi kan leverera inspektioner som är attraktiva för dem som ska betala, säger Kåre Jansson.