Läkarförbundet har låtit göra en medlemsundersökning via en webbenkät riktad till ett stratifierat urval om drygt 3 000 medlemmar. Endast ungefär en tredjedel valde att svara, men enligt Läkarförbundets statistiker Åsa Jaktlund är resultaten ändå intressanta eftersom gruppen som svarade är lika representativ vad gäller kön, ålder och region som den ursprungligen tillfrågade gruppen.

Missnöjet med förbundet är mer utbrett bland männen, och det var också färre av dem som svarade att det var mycket sannolikt att de skulle rekommendera medlemskap till en kollega. Samma förhållande gällde för äldre, som var mer nöjda än yngre medlemmar.
De allra flesta, 87 procent, svarade dock att det var gans­ka eller helt säkert att de kommer att fortsätta att vara medlemmar de närmaste åren. Kvinnor, äldre och offentliganställda var mer säkra på sin framtid som medlemmar i Sveriges läkarförbund.

Av dem som var nöjda med sitt medlemskap i Läkarförbundet var det fler som kände till dess verksamhet.
69 respektive 67 procent instämde i påståendena att Läkarförbundet är en professionell respektive kunnig organisation. Endast 35 procent ansåg att organisationen är öppen för medlemmarnas åsikter, och i den frågan var det 21 procent som inte visste.
De som är anställda i kommuner och landsting och de som inte är chefer är medlemmar i Läkarbundet framför allt för att det genomför kollektivavtals och arbetsvillkorsförhandlingar. Av de egna företagarna är ungefär hälften medlemmar för att förbundet driver påverkansarbete för läkare i framtidens hälso- och sjukvård.

De som svarade på undersökningen var mest nöjda med den juridiska rådgivningen och stödet och medlemsförmåner som Läkartidningen. Mest svala i sina omdömen var de i förhållande till förbundets medlemsträffar, event och nätverk.