»En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjut­-
vapen ska omedelbart an­-
mäla detta till polismyndigheten«.
Det anges i vapenlagen. Men 2006 konstaterade Socialstyrelsen att lagen inte tillämpas i den utsträckning som den borde. Enligt Socialstyrelsen berodde det framför allt på att vårdgivarna inte hade tagit ansvar för att genom­föra bestämmelsen i sina organisationer. Enligt Justitiedepartementet finns indikationer på att det är så fortfarande även om det inte finns någon statistisk som visar den årliga anmälningsfrekvensen.
Men nu ska det bli ändring. Justitiedepartementet har givit Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vad som kan göras för att säkerställa att regelverket följs och därefter vidta lämpliga åtgärder. Socialstyrelsen ska också ta fram riktlinjer för vilka medicinska skäl som kan göra en person olämplig att inneha skjutvapen enligt lagen.
Rikspolisstyrelsen ska ta fram statistik för antalet anmälningar under 2012 och se till att sådana uppgifter sammanställs årligen framöver.
Den 1 november ska uppdragen redovisas för departementet.

Anmälningsskyldighet enligt vapenlagen (1996:67) kapitel 6

6 § En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till polismyndigheten på den ort där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen.
Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket gäller även i fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Lag (2012:306).