Enligt de regionala riktlinjerna ska ambulanspersonalen alltid ringa RLS då patienten inte bedöms behöva tas med till akutmottagningen. Sådana situationer utgjorde drygt hälften av alla RLS-samtal förra året.
– Man får aldrig lämna hemma utan att ringa. Det är väldigt lätt att förstå. Man har inom gruppen försökt göra upp ett litet protokoll, men det visar sig att det blir jättelångt och snårigt. Det blir totalt omöjligt att följa »om« och »i fall« och »om det är så«. Då är det lättare att säga »Ring på allt som lämnas hemma!«.
Det säger Morten Ljungdahl, överläkare vid Region Skånes prehospitala centrum och huvudansvarig för RLS. Under 2011 började några av de läkare som bemannar RLS att knorra. Samtalen blev allt fler och de ville ha bättre betalt; dessutom undrade de om alla samtal verkligen var nödvändiga.

– Vi har minst 60 samtal per dygn. I början [2009] var det ungefär 20. Då var det trevliga nätter, men nu är det ibland som bakjouren från helvetet när det ringer en gång i kvarten hela natten, säger Morten Ljungdahl som själv svarar i RLS-telefonen drygt ett pass i veckan. Han initierade en strukturerad journalgranskning utifrån kollegernas tvivel. Genomgången av journaler 2011 visade att i 9 procent av samtalen så överprövades ambulanspersonalens beslut av RLS och patienten kördes till akutmottagningen. En femtedel av dem, motsvarande i genomsnitt en om dagen, blev inlagda i mer än tre dygn.
– Då är det allvarligt, tycker jag i alla fall. Det var alltså inte sådana som bara blev inlagda och observerade och hemskickade utan de blev inlagda i tre dygn.

Under 2011 och 2012 har man också arbetat med fortbildning, momentträning och tydligare riktlinjer för ambulanspersonalen och RLS-läkarna, något som bland annat resulterade i ökad följsamhet till kravet på att ringa RLS då patienten inte följer med till akutmottagningen – något som i sin tur gjort att allvarliga vårdhändelser när patienter lämnas hemma nu helt har försvunnit bland allvarliga misstag som rapporteras.
Morten Ljungdahl säger att de här allvarliga avvikelserna ofta rapporteras från annat håll, framför allt från anhöriga, varför det inte finns anledning att tro att det bara är avvikelserapporteringen som försämrats.
– Det är nog inte bara att vi har lagt locket på.
Annat som nästan har försvunnit från avvikelserapporteringen är sepsisfallen och falltrauma vid alkoholpåverkan.
– Det som förekommer
fortfarande det är glappet,
över­rapporteringarna. I kom­munikationsledet finns det en del ytterligare att göra, säger
Roger Rüdén som är chef­-
läkare vid Region Skånes
prehospitala centrum.
Ända sedan verksamheten med RLS startade har jourlinjen bemannats av endast en läkare i taget.
Morten Ljungdahl säger att han gärna skulle vilja utöka bemanningen.
– Men tyvärr är det nog inte läge just nu med besparingar överallt. Den här linjen kostar väl fem, sex miljoner, men om man ska se det större, hur mycket mer rätt det blir, så tjänar vi nog in den tio gånger eller mer.