Om AT försvinner blir universiteten ensamma huvudmän för läkarutbildningen. Det skulle enligt Stefan Lindgren göra att deras ansvar blir tydligare för att studenterna vid examen har den kompetens som krävs för att kunna arbeta självständigt som läkare.
– Universiteten får ansvaret för kvaliteten precis som i andra utbildningar. Man kommer undan otydligheter där man kan säga att »det här sköter någon annan«.
Samtidigt föreslås en ny examensbeskrivning med fler mål än den nuvarande. Framför allt ökar tonvikten på professionella förmågor och förhållningssätt. Det handlar om sådant som bemötande, kommunikation, förmåga till medicinskt beslutsfattande, ledarskap och förmåga att leda förbättringsarbete.
Tanken att den nya utbildningen i högre grad än i dag ska bygga på progression, dvs att man kontinuerligt bygger vidare på kunskaper och färdigheter under utbildningens gång, och att basvetenskaper och kliniska vetenskaper ska integreras mer.
Vad finns för garantier att lärosätena kommer att reformera utbildningarna som du vill?
– Det finns inga garantier och ska inte finnas. Universiteten bestämmer själva hur de lägger upp utbildningarna för att leva upp till examensbeskrivningarna. Men om man inte lägger upp lärandeprocessen på det sätt som vi beskriver kommer man inte att nå målen, säger Stefan Lindgren.

Från Läkarförbundet välkomnar man förslaget, som innebär att villkoren för svenska läkarstudenter blir mer lika dem för studenter i övriga Europa.
– Det är bra att man vill harmonisera utbildningen med övriga EU. Det har varit orimligt att man har haft olika tidpunkt för legitimation, säger Eva Engström, som är ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.
– Det viktiga nu är att den extra terminen inte bara blir ett påhäng utan att det sker en genomlysning av hela utbildningen på alla universitetsorter.
Även Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, är positiv till utredningen.
– Grundprincipen att det bara är en huvudman fram till legitimationen är bra, det ger bättre chans till kontroll över kvaliteten och progressionen i utbildningen. Men det ställer stora krav på att universiteten har ett bra samarbete med sjukvården.

En fråga som lämnas obesvarad är vad som ska hända efter legitimationen.
– Vi har inte tagit ställning eftersom det var tydligt formulerat i uppdraget att det gällde fram till legitimation. Men vi betonar att utbildningen är en kontinuerlig process, och det finns stor anledning att även titta på ST-utbildningen framöver, säger Stefan Lindgren.
Emma Spak tycker att det är lite synd att utredningen inte tagit grepp över hela processen fram till specialistexamen. Därmed är frågan om hur läkare från andra länder ska lotsas in i det svenska systemet olöst. Läkarförbundet har tidigare lanserat idén om en ettårig tjänst före ST för alla legitimerade läkare, oavsett utbildningsland.
– Jag tror att det finns mycket att vinna på en gemensam introduktion. Men det måste utredas hur det skulle se ut, säger Emma Spak