Att åter få fart på SPUR-inspektionerna är ett av huvuduppdragen för Lipus AB, som startade sin verksamhet i mars. Unders två års tid har kvalitetsgranskningen av ST-utbildningarna gått på sparlåga, dels på grund av att finansieringen varit oklar efter att Lipus föregångare Ipuls förlorade sin viktigaste intäktskälla, uppdraget att administrera SK-kurserna, dels för att specialitetsföreningarna varit missnöjda med den omorganisation som genomfördes 2011.
Inom nybildade Lipus är siktet nu inställt på att hitta en modell som specialitetsföreningarna står bakom och som är ekonomiskt hållbar, berättar Kåre Jansson, som bedömer att verksamheten kan komma igång på allvar under hösten. Ett antal frågor behöver dock redas ut, och därför samlades ett 40-tal representanter för specialitetsföreningarna till ett möte den 11 april på Läkarförbundet.

En fråga är prissättningen. Inspektionerna bör ha ett pris som är attraktivt för vårdgivarna, samtidigt som inspektörerna inte förväntas arbeta ideellt.
– Vi har tagit fram en enkel och transparent modell som innebär att inspektörerna får sitt lönebortfall täckt. Den visar också kanslikostnaderna och priset för kliniken. Modellen accepterades av specialitetsföreningarna, säger Kåre Jansson.
En annan viktig fråga är hur även små specialiteter ska kunna inspekteras:
– Man kan inte inspektera sina kompisar. En idé är att flera närliggande specialiteter inspekterar tillsammans. En annan är att samarbeta med Norge och Danmark, som efter svensk förbild nu dragit igång egen SPUR-verksamhet, säger Kåre Jansson.
Hur inspektionerna ska initieras diskuterades också på mötet. Visserligen står det i Socialstyrelsens föreskrifter att extern inspektion av ST-utbildningarna ska ske minst vart regelbundet. Men någon sanktion för den som inte lever upp till kravet finns inte.
– Dels kan specialitetsföreningarna ligga på berörda kliniker, men man kan också verka för att huvudmännen skriver in det i sina planeringsprogram att alla kliniker ska inspekteras i en viss följd. Om det är någon del av landet där man inte gör några inspektioner kan Lipus också ta upp det med Socialstyrelsen.