Att skriva en lärobok eller en bok för beslutsstöd inom akutmedicin är en svår och nästan omöjlig uppgift. Oavsett omfattning eller förenkling kommer olika användare utifrån sin erfarenhet och kompetens att uppfatta den som antingen för detaljerad eller alltför förenklad.

Redaktionen med Johan Hulting, Inger Gretzer Qvick, Ulf Ludwigs och Stefan Sjöberg har verkligen gjort ett gott försök i »Akut internmedicin« att överblicka den kunskapsmassa inom akut internmedicin som kan behövas både på en
akutmottagning och på akutavdelningar.
Boken har ett bra register, som är indelat i organsystemens olika diagnoser och är lätt att hitta i. Den har också ett föredömligt och för internmedicinen modernt upplagt kapitel om akut omhändertagande som bygger på symtom från organsystem, ett systemtänkande som saknas på många håll. Särskilt glädjande är att författarna har beskrivit triagearbetet som en dynamisk process både prehospitalt och på akutmottagningen. Detta är bra, eftersom man på en del håll uppfattar triage som ett verktyg att avvisa patienter från akutmottagningen med. Som det mycket riktigt påpekas är det ett verktyg för att hitta de sjukaste men också de minst sjuka och ge en tidsram till första läkarbedömningen.

I övrigt är boken uppbyggd kring diagnoser i alfabetisk ordning inom respektive organområde. Förgiftningskapitlet är mycket bra och användbart och täcker en stor del av vad som kan dyka upp på en akutmottagning. Boken kompletteras i slutet med ett proceduravsnitt, vilket gör boken användbar som bedside-stöd.

Finns det svagheter? Ja alla böcker av denna karaktär har det. En kritisk läsare hittar brister eller har annan åsikt än författarna. »Akut internmedicin« innehåller en del lokala rutiner och program, vilket kan begränsa användningen även om det i grunden är samma principer som gäller inom akut internmedicin. Det finns också nackdelar med en bok indelad efter diagnoser eftersom patienterna inte presenterar sig i denna form på en akutmottagning. Det är dock svårt att förmedla fakta på annat strukturerat sätt .

Slutsatsen är att boken är av hög kvalitet, aktuell och relativt heltäckande, och layouten gör den lätt att använda. Den är värd att rekommenderas till yngre, men även till seniora kolleger som känner sig ringrostiga inom akutmedicin.