»Akutmedicin« är en handbok utvecklad via medicinkompendium från Uppsala. Boken har fyra huvuddelar: symtom, diagnoser, intoxikationer och en mycket kortfattad medicinsk intensivvårdsdel. Den vänder sig i huvudsak till yngre läkare som handhar akut sjuka medicinpatienter. Tanken med boken är att den bl a skall fungera som »första hjälpen« för oerfaren medicinjour på akutmottagningen, den är därför väl inplastad i fickvänligt format och har HLR-algoritmen på pärmens insida.

Boken inleds med en relativt kortfattad symtomdel med handläggningsprioritering, vilket är värdefullt eftersom patienterna på akutmottagningen sällan presenterar sig med en färdig diagnos. Diagnosdelen är tämligen väl utbyggd, även relativt ovanliga diagnoser som SIADH, Mb Addison och Guillian-Barré har fått utrymme. Ibland kan dock utrymmesprioriteringarna te sig udda då t ex endokardit fått betydligt större utrymme än sepsis/septisk chock. Avsnittet om sepsis/septisk chock behandlar dessutom symtombild styvmoderligt och tar inte upp vikten av att diagnostisera och åtgärda sepsisens fokus. Tonvikten är i stället lagd på eventuella intensivvårdsåtgärder, som inotropt stöd, respiratorbehandling och PA-kateter. Intensivvårdsdelen är som sig bör kortfattad, tyvärr med tonvikten alltför mycket på invasiva åtgärder som CVK och PA-kateter.

Aktuell upplaga är nyreviderad, vissa uppenbara felaktigheter föreligger. I avsnittet om antikoagulationsbehandling diskuterar man genomgående i termer av sänkt PK vid ökad antikoagulation. Man har fortfarande kvar dopamin som nefroprotektiv behandling, medan en diskussion om steroider vid sepsis saknas.
Sammanfattningsvis bör boken kompletteras med den lokala behandlingstraditionen och korrigeras exempelvis avseende antikoagulation.