»Matell–Reichards Akutmedicin« gavs ut första gången 1971 och var främst avsedd som ett kompendium för undervisning av medicine kandidater i akut vuxenmedicin. Kompendiet har genom åren reviderats i sju upplagor, och är nu sedan många år en inbunden bok för rockfickan. »Akutmedicin« av Matell–Reichard är vanligt förekommande på akutmottagningar och vårdcentraler runt om i Sverige, vilket naturligtvis är ett gott betyg. Nu har en ny utgåva kommit under redaktion av Johan Hulting och medarbetare, där delar av boken är helt omskrivna och nya avsnitt har tillkommit.

De nya kapitlen är intressanta med en genomgång av A-B-C-D-E-konceptet, en metod som idag är allmänt accepterad och lärs ut på ATLS (advanced trauma life support)-kurser. A-B-C-D-E-konceptet har under senare år börjat introduceras även vid omhändertagande av akut sjuka medicinpatienter, och första kapitlet ger en översiktlig introduktion till detta begrepp. Tabellen som följer i första kapitlet hade nog vunnit på att följa A-B-C-D-E-konceptet och inte några centrala symtom såsom bröstsmärta, andnöd, chock och medvetslöshet. Avsnittet med symtombaserad differentialdiagnostik rörande några av de vanligaste symtomen på en medicinsk akutmottagning känns relevant och kan vara till hjälp för differentialdiagnostiskt tänkande även om det av utrymmesskäl måste bli summariskt.
Ingrepp och procedurer beskrivs i ett separat kapitel, där främst delen om lumbalpunktion och provtagningsval vid t ex meningit eller subaraknoidalblödning känns relevant.

De övriga kapitlen följer i huvudsak de tidigare upplagorna, men varje kapitel har utökats och aktualiserats, då det är mer än tio år sedan sista reviderade utgåvan kom. Speciellt har kapitlet om förgiftningar breddats, vilket känns aktuellt och värdefullt; här nämns t ex GHB.
I förordet skriver författarna att boken främst vänder sig till läkarutbildningen, och som ensam bok i akutmedicin känns den tunn men som komplement till den övriga undervisningen samt några standarverk fyller den väl sin plats och kan förbereda studenterna inför framtida tjänstgöring. Boken kräver en hel del förkunskaper och försvarar sin plats främst under AT- och ST-tjänstgöringen.

Efter genomläsning känns »Akutmedicin« som en bok som kan vara praktisk och väl motiverad att konsultera under jourtjänstgöring. Den har en god bredd och aktualitet över det internmedicinska akutperspektivet, men djupet får man nog finna i annan litteratur. Plats för egna anteckningar och kommentarer, som har funnits i tidigare upplagor, saknas tyvärr i denna upplaga.
Många sjukhus i Sverige har nu tagit fram liknande kompendier med lokala anpassningar, som av naturliga skäl blir en konkurrent. Inför framtida upplagor skulle det vara intressant om man kunde evidensbasera och gradera de olika diagnostiska och terapeutiska åtgärderna som beskrivs i boken. Vidare saknas ett kapitel om multisjuka patienter och den speciella problematik som ställs på den läkare som tar hand om denna vår största grupp av patienter på akutmottagningarna.

»Akutmedicin« försvarar väl sin plats på akutmottagningar runt om i landet, och tillsammans med lokala förutsättningar och kompendier kommer denna bok att vara till stor hjälp och glädje för jourläkare.