Äntligen en svensk lärobok om ryggmärgsskador. Hittills har detta ämne endast berörts fragmentariskt i olika läroböcker, t ex i ortopedi, neurokirurgi, neurologi, allmän kirurgi, urologi. Nu finns kunskapen från det akuta skadetillfället till rehabiliteringen samlad i en volym.

Författarna inleder med en historisk och epidemiologisk översikt och går därefter igenom anatomi, fysiologi samt patofysiologi. Ett avsnitt om klinisk undersökning ger en bra bild av de vanligaste typerna av ryggmärgsskador. Det akuta omhändertagandet på olycksplatsen är ett viktigt kapitel, som är uppbyggt kring ATLS-konceptet, vilket numera är standard för traumaomhändertagande. Viktig är också den akuta vården på sjukhus och inom intensivvård. Detta är mycket bra redovisat och kan särskilt rekommenderas för oss kirurger, som kanske ägnar detta mindre intresse men ändock förutsätts ha någon form av övergripande patientansvar.

En stor del av boken ägnas åt traumatiska skelett- och ligamentskador. Innan man ger sig i kast med detta lämnar författarna en översikt över de diagnostiska metoder som står till buds. De traumatiska skelett- och ligamentskadorna är presenterade segmentellt med övre halsryggen, nedre halsryggen samt bröst- och ländryggen i varsitt kapitel. Kapitlen ger en mycket bra översikt över de olika typskador som finns, och tillsammans med de rikliga och väl valda illustrationerna får man en bra förståelse för de olika skadornas patofysiologi. Givetvis ägnas ett stort utrymme åt behandling av de olika skadorna, både från kirurgisk och icke-kirurgisk synpunkt. Boken ger också genom sina bilder en bra inblick i de olika typer av instrumenteringar som kan bli aktuella vid spinala skador.

Rehabilitering ges ett stort utrymme, liksom de långsiktiga problem som kan följa på en svår ryggmärgsskada. Med den ökande tillgången och användningen av MRT har man börjat upptäcka allt fler posttraumatiska tillstånd, t ex

tethered cord och syringomyeli, där
kirurgiska åtgärder kan ge en påtaglig symtomlindring för redan svårt drabbade patienter. Detta kapitel om rehabilitativ neurokirurgi finner jag särskilt intressant och viktigt att sprida kunskap om till alla som kommer i kontakt med svårt ryggmärgsskadade, då det är ett tämligen nytt område.

Mycket förtjänstfullt redogör författarna för den aktuella forskningen kring ryggmärgsskador. Vidare uppvisar man på ett positivt sätt en kritisk och reflekterande hållning inom en del områden, t ex den farmakologiska behandlingen med metylprednisolon i det akuta skedet av en ryggmärgsskada. Detta gör boken aktuell men medför samtidigt nackdelen att dessa avsnitt snabbt kan bli inaktuella.

Sammanfattningsvis vill jag gratulera författarna till en utmärkt och välskriven lärobok, som ger en mycket god täckning av området utan att förlora sig i detaljkunskaper. För den som önskar detaljkunskap lämnar författarna lämpliga referensförslag. Boken kan varmt rekommenderas till alla doktorer under utbildning som på något sätt kommer att arbeta med denna patientgrupp. Den kan också rekommenderas till specialister som önskar få en bra, modern översikt över ämnesområdet och jag är övertygad om att alla har något att lära från denna.