Professor Kurtzke har bakom sig en bred neuroepidemiologisk forskning avseende en mångfald diagnoser, men han är särskilt känd som MS-epidemiologins grand old man. Han har inom deskriptiv epidemiologi försökt kartlägga förekomsten av multipel skleros i större delen av världen och på basen av detta skapat hypoteser avseende MS-etiologi.

Redan på 1960- och 70-talen sammanställde han data om MS-sjukdomens förekomst i Norden. Han hade då kontakt med MS-epidemiologisk forskning i Sverige genom professor Tore Broman i Göteborg. Han har intresserat sig särskilt för de »epidemier« av MS som beskrivits på Färöarna och Island, och hans fokus har varit att MS skulle kunna vara utlöst av en infektionssjukdom. Kurtzke har även på senare tid blivit bekant med ett flertal MS-epidemiologer i Skandinavien och övriga Europa efter ett samarbetsprojekt som utgick från norska vetenskapsakademin 1994–95 och som syftade till att skapa nätverk kring etiologisk MS-forskning med fokus på miljöfaktorer.

Professor Kurtzke är också känd för den dysfunktionsskala som han utvecklat och som används internationellt, EDSS – Expanded Disability Status Scale in MS. I samband med att det kommit bromsmediciner mot MS har behovet att mäta sjukdomens effekter blivit allt större, och detta instrument har fått ökad betydelse.

John F Kurtzke är trots sin höga ålder fortfarande aktiv i vetenskapliga sammanhang och medverkade så sent som 2005 i ett arbete om MS-utbredningen i Sverige »Further considerations on the distribution of multiple sclerosis in Sweden« (Acta Neurologica Scandinavica). Hans specialistområde har betydelse för den svenska MS-forskning som intresserat sig för spridningen av sjukdomen i Sverige samt hur skillnader i prevalens kan spegla orsaker till sjukdomen. Flera aktuella analyser inom svenska MS-registret hänger intimt samman med frågeställningar som Kurtzke belyst, t ex om det finns högriskzoner för MS i vårt land. Områden som analyserats särskilt noggrant av svenska forskare, delvis med denna frågeställning, är Västerbotten (Sundström, Svenningsson, Forsgren), Värmland (Landtblom, Callander, Boström, Imrell) och Göteborg (Andersen, Runmarker, Lycke, Ahlgren, Svenningsson). Planer på fortsatt forskningssamarbete med Kurtzke är aktuella.

På riksstämman kommer John F Kurtzke att föreläsa under rubriken »Can epidemiology point to the cause of multiple sclerosis?« på onsdagen 29 november kl 13–14, sal A1.


John F Kurtzke född 1926, professor i neurologi 1968–2000, Washington DC, nu professor emeritus med fortsatt internationellt forskningssamarbete. [