Relation före metod – att hålla ut i arbetet med tyngre psykisk problematik.Författare:Förlag: .
Recensent
Sverker Belin är en av de författare som bäst har kunnat förklara de ganska invecklade mekanismerna i en psykotisk utveckling och i ett psykodynamiskt perspektiv.

Han har i sina två tidigare böcker »Schizofrenibehandling – psykiatri på liv och död« samt »Vansinnets makt – parallellprocesser vid arbete med tidigt störda psykotiska patienter« givit alla dem som arbetar med sådana patienter ovärderliga kunskaper om de mekanismer som ligger bakom svåra psykiska störningar.
Han har tidigt visat en ovanlig förmåga att på ett lättförståeligt sätt beskriva de mekanismer som ligger bakom en sådan utveckling.

Den nya bok som nu utkommit på Dualis förlag fortsätter hans tidigare försök att ge stöd och förståelse till de terapeuter och den medicinska personal som är villig att försöka förstå och hjälpa patienter med en tyngre psykiatrisk problematik. Det kan gälla patienter med personlighetsstörningar i allmänhet eller med en psykotisk utveckling.

Genom sitt mångåriga arbete som terapeut och handledare inom den allra tyngsta psykiatrin är Sverker Belin en mycket erfaren och viktig röst för alla som envisas med att försöka förstå, bearbeta och hjälpa svårt psykiskt sjuka personer.
Viktigt är också att han kan redovisa positiva resultat med dessa personer, vare sig de är intagna på behandlingshem eller under terapi i öppen vård.

Belin fokuserar på tidsaspekten: terapi är inget trolleri utan ett ibland mycket långvarigt och mödosamt arbete för att förstå en skadad människas avvikande tolkning av livet och hjälpa patienten till ett mer realistiskt och verklighetsförankrat sätt att ta sig an sin situation.
För att lyckas med detta måste terapeuten gå en svår balansgång mellan att vara en generös och närvarande person och samtidigt behålla sin professionella identitet och inte låta sig uppslukas av patientens oändliga behov. I denna situation blir handledning en nödvändig och viktig del av den terapeutiska processen.
Utan en handledares inkännande, men ändå utanförstående, blick på terapiprocessen riskerar inte bara den ovane utan också den mycket kunniga terapeuten och hans personalgrupp att ge upp i förtid.

En terapi med svårt psykiskt sjuka människor är inget lätt företag vare sig för terapeuten eller för handledaren. Inte heller för patienten! En av mina psykotiska patienter uttryckte problemet så: »Jag vill inte ha några samtal för de ger små, små sår, och man kan förblöda!«
Det är därför mycket angeläget med en lärobok som Belins, där en erfaren terapeut och handledare visar positiva möjligheter i denna djungel av svåra psykiska irrgångar.

Belin har med sin stora erfarenhet ovanliga möjligheter att förklara de processer och talrika bakslag som möter terapeuter och behandlingspersonal i arbetet.
Det är viktigt, inte minst i en tid där långvarigt psykoterapeutiskt arbete ofta ifrågasätts och behandlingen alltmer fokuserar på medicin och snabba resultat.
Bokens titel är därför viktig idag. Man kan säkerligen behandla människor framgångsrikt med många olika metoder men aldrig utan en bärande relation. Tyvärr sitter alltför många människor isolerade ute i sina boenden utan levande kontakt med någon väsentlig person.

Jag vill därför rekommendera denna bok för alla som på den ena eller andra nivån arbetar med svårt psykiskt störda människor, vilken psykoterapeutisk riktning de än tillhör.