Det är förtjänstfullt att Archie Cochrane i LT nr 16/2008 blir uppmärksammad för sin insats för sjukvårdens effektivitet, liksom Cochrane Collaboration, som fått så stor betydelse. I det sammanhanget saknas dock ett viktigt namn, nämligen Iain Chalmers. Som chef för den organisation som det engelska sjukvårdsdepartementet startade 1992 kom han att betyda lika mycket som Cochrane för idéernas spridning.
Vid det årliga mötet i International Society of Health Technology Assessment i Sorrento våren 1992 höll Iain Chalmers ett tre–fyra timmar långt seminarium om den speciella vetenskap som innebär att systematiskt granska medicinsk litteratur, en vetenskap som Cynthia Mulrow hade definierat i USA under slutet av 1980-talet.
Man måste nästan ha varit närvarande i Sorrento för att förstå vilken karismatisk förkunnare som de Cochraneska idéerna hade fått i Chalmers. Många av deltagarna där insåg vikten av att sprida detta budskap, bland andra Egon Jonsson och jag.
Det ledde bland annat till att vi på SBUs vägnar besökte Chalmers i Oxford i samband med inaugurationen hösten 1992 av det Cochrane Center som Chalmers blev chef för. Han hade då tidigare lett Oxford Database of Perinatal Trials.
Egon och jag såg vad vi kunde vinna med ett samarbete, och genom att SBU aktivt gick med för att stödja verksamheten kunde den snabbt internationaliseras, något som Chalmers såg som dess huvuduppgift (vilket kanske den brittiska regeringen knappast gjorde).
Iain Chalmers drevs liksom Cochrane av en stark inneboende känsla av behovet av systematik i den vildvuxna flora som litteraturen inom de kliniska vetenskaperna hade utvecklats till. Denna känsla bottnade i att Chalmers haft liknande erfarenheter som Cochrane.
Som läkare i ett flyktingläger i Libanon, där sjuka barn fordrade betydligt snabbare insatser än vad pediatrikkursen hade lärt honom, upplevde han begränsningen i vad han fått lära i medicinarutbildningen. Det var ett lyckokast att en person med Iain Chalmers’ egenskaper fick omsätta denna erfarenhet i den verksamhet som för alltid kommer att bära Cochranes namn.
Under några år bidrog SBU både ekonomiskt och personellt till uppbyggnaden av Cochrane Collaboration, bland annat med att hjälpa till vid uppbyggnaden av den första enheten utanför Oxford, den nordiska i Köpenhamn.
Här finns det varken anledning eller plats att beskriva hur organisationen sedan vuxit – det är en historia för sig.