En lättillgänglig mindre bok med ett koncentrat av det nödvändigaste i en stressig klinisk vardag har varit en basutrustning sedan decennier för läkaren. Bokens format har varit anpassad för fickorna på den vita rocken, i vilka den för invärtesmedicinaren haft en självklar plats tillsammans med stetoskop och reflexhammare. Nu är den vita rocken på avveckling och dessutom har ökat vetande gjort bokens omfång ohanterligt. En reformering har blivit nödvändig, i synnerhet som Internet bjuder på alternativ för snabb repetition av basal kunskap.
Lämpliga böcker för diverse specialiteter har varit den amerikanska »Recall« serien med »Medicine recall« för internmedicinare. Man har nu dels kortat ner denna bok till ett mera fickanpassat format, dels gett ut en liten behändig lärobok, »Advanced medicine recall«, med flera väl renommerade författare. Boken anges lämplig för läkarstuderande och nivåer motsvarande våra ST-läkare men är säkert av intresse också för färdigutbildade läkare inom invärtesmedicinska specialiteter. Den ställer ett antal centrala frågor i boksidans vänstra kolumn. Svaren på frågorna skrivs i den högra kolumnen och ger en god handledning i det kliniska handlandet. För sköldkörtelsjukdomar anges till exempel 42 frågor (»Hur ställs diagnosen Graves´ sjukdom?«, »Vad är subklinisk hypotyreoidism?« osv) Frågorna och deras svar associerar till en avancerad tentamensskrivning.
Detta sätt att organisera boken gör lärandet aktivt och undviker en hel del »prat« samtidigt som viktiga nyanser lätt kommer bort.
Den vetenskapliga kvaliteten och aktualiteten är god. Frågorna kan ibland vara väl intrikata och speciella (»Hur definieras ett fusionsslag på EKG?«). Den korthuggna framställningen kräver många förkortningar som är väl förtecknade i en särskild avdelning i början av varje kapitel. Boken inleds med värdefulla påminnelser om god kutym i kliniskt arbete (»Tala inte nedsättande om kollegor i samband med konsultationen«, »Tänk dig för innan du sänder mejl så att detta innehåller vad du vill ha sagt och inget mer«).
För varje invärtesmedicinsk subspecialitet finns samlat de viktigaste kliniska studierna. I kardiologikapitlet finns till exempel en koncis beskrivning av design och resultat för 25 kliniska studier, som varit speciellt grundläggande för kliniska rutiner. Den 787 sidor långa boken har ett format som gör att den faktiskt fortfarande går ner i fickan på en läkarrock. Fickan töjs dock ordentligt.
»Advanced medicine recall« har förtjänster och kan rekommenderas som ett bra hjälpmedel för kliniskt vardagsarbete.