Hannu Kuokkanen, Hans Holmström, Frank E Åbyholm och Krzysztof T
Drzewiecki har lång erfarenhet inom plastikkirurgi och är respektive lands redaktörer för »Scandinavian plastic surgery«, som är en nyutkommen skandinavisk lärobok i plastikkirurgi. Den är skriven av flertalet ledande plastikkirurger inom respektive ämnesområde från de skandinaviska länderna. Texten är skriven på engelska för att lättare förstås av icke-svensktalande skandinaver. Totalt består den av 36 kapitel.

Målsättningen med boken är att från ett skandinaviskt perspektiv beskriva plastikkirurgins olika ämnesområden.
De ämnesområden som beskrivs är sammanfattningsvis sårläkning, transplantat, lambåer och vävnadsexpansion. Därefter följer hud- och mjukdelstumörer och blodkärlsmissbildningar, bröstkirurgi, läpp–käk–gomspalts­kirurgi, kraniofacial kirurgi, ögonlocksdeformiteter, deformiteter på ytterörat, urogenital kirurgi och även ett kortfattat kapitel om handkirurgi. En längre del handlar om trauma, som även innefattar behandling av brännskador. Estetisk kirurgi, lymfödem- och trycksårsbehandling avslutar boken.
Plastikkirurgi är en teknikspecialitet och härav följer att stora delar av bokens innehåll med fördel består av metodbeskrivningar och illustrationer av olika typer av ingrepp.
Den vetenskapliga kvalitén och strukturen på kapitlen är i allmänhet god, men i ett fåtal av dem finns brister både när det gäller språk och vetenskap.
I kapitlet som avhandlar rekonstruktioner av näsa, käke och öra fattas det en viktig del då det gäller käkrekonstruktioner. Mandibel, maxilla och munbotten samt omkringliggande vävnader rekonstrueras ofta med fria mikrokirurgiska lambåer och vanligt är ett fibulatransplantat inkluderande intillliggande vaskulariserade hudområden. Den här typen av mikrokirurgisk rekonstruktionsmetod beskrivs inte alls.
Vidare hade det varit en fördel med fler illustrationer för att lättare kunna följa med i texten och för att förstå operationsbeskrivningar. Som förslag i en andra upplaga skulle fler illustrationer vara av värde, som exempelvis i kapitlet om vävnadsexpansion där exemplifierande bilder saknas helt. Schematiska bilder visande på operationsteknik hade även belyst kapitlet om kranio­synostoser. Inledningsvis nämns att utvecklingen av mikrokirurgi var en milstolpe inom plastikkirurgin som revolutionerade den rekonstruktiva delen och därför hade en utförligare beskrivning med illustrationer i kapitlet om fria lambåer kommit väl till pass. I kapitlet om fria transplantat görs en hänvisning till kommande beskrivning av hårtransplantation, som dock inte återfinns senare i boken.

För övrigt är det en välskriven och lättläst bok där redaktörerna lyckats med att samla material från de nordiska länderna till en lärobok med skandinavisk vinkling, vilket fungerar väl då terapitraditionen i stort sett är likartad i de olika länderna.
Boken ger en snabb överblick av vad svensk plastikkirurgi innehåller. De olika avsnitten är ibland korta men tillräckliga för att få en bra grund att stå på. Det är på detta sätt som läroboken får uppfattas, det vill säga som en översiktlig lärobok för att få en inblick i plastikkirurgi som den bedrivs i de nordiska länderna. För specialisten inom plastikkirurgi krävs mer omfattande litteratur, men denna bok passar väl som introduktion och sammanfattande orientering för plastikkirurger under utbildning.
Under grundutbildningen till läkare har det tidigare fattats en lärobok i plastikkirurgi som inte är alltför omfattande, men på samma gång tillräckligt informerande, och här kommer den mycket bra till pass. Den passar även till kirurger i övriga kirurgiska specialiteter och dessutom till allmänläkare som uppslagsverk för att snabbt få en överblick inom ett ämnesområde inom plastikkirurgi.