Specialiteten medicinsk gastroenterologi och hepatologi är relativt ung och någon samlad modern lärobok på svenska har egentligen inte funnits tidigare. På 1990-talet utgavs en serie böcker i ämnet via Tika läkemedel som var uppskattade. I övrigt finns mindre skrifter inom specifika områden och ganska omfattande avsnitt om medicinsk gastroenterologi och hepatologi i Läroboken i Medicin (senaste upplaga 2006).
Det är därför av stort värde att det nu kommit en lärobok i medicinsk gastroenterologi. De stora grupperna av sjukdomar som möter medicinska gastroenterologer är funktionella tillstånd, inflammatoriska tarmsjukdomar, malabsorption (celiaki) och leversjukdomar, varav det senare området inte är inkluderat i läroboken.

Boken är indelad i sex olika huvudavsnitt med olika omfång, och totalt indelad i 35 kapitel. Positivt är att författarlistan har en blandning av seniora medicinska och kirurgiska gastroenterologer och yngre specialister, vilket skapar en friskhet i texten.
Upplägget är ganska traditionellt kring sjukdomar i olika delar av mag– tarmkanalen och pankreas, men ett lovvärt försök till nytt grepp görs i huvudavsnitt 2 där författarna utgår från gastrointestinala symtom, vilka för patienten till sjukvården. En nackdel med det traditionella upplägget är att det kan vara svårt för yngre kollegor att skapa sig en uppfattning om vad som är de vanligaste orsakerna till vissa symtom och vad som är mer ovanliga. Det är ibland också lite svårt i aktuell layout att skilja olika nivåer på rubriker.

Innehållsförteckningen är omfattande och till god hjälp om man vill skaffa sig information om ett speciellt område, som kan återkomma på olika ställen. Det är svårt i en stor lärobok med olika författare att undvika överlappning mellan kapitlen. I kapitel 33 presenteras korta patientfall vilket är ett bra pedagogiskt grepp och borde kunna finnas i flera kapitel med rent klinisk inriktning.
Med läroboken följer möjlighet till inloggning på Studentlitteraturs hemsida där alla figurer finns lagrade i en pdf-fil. Detta är prydligt och modernt, men det är oklart vilken nytta läsaren kan ha. Bilderna saknar figurtext och måste för förståelsen läsas ihop med boken, där redan bilderna finns.

I huvudavsnitt I finns ett välskrivet kapitel om Endokrina tumörer i gastrointestinalkanalen och pankreas, vilket känns lite malplacerat som första kapitel i boken. Kunde passa bättre intill kapitlet om kolorektala tumörer (kapitel 32).
I huvudavsnitt I finns även en gedigen redogörelse av radiologiska tekniker, där utvecklingen varit snabb under senaste decenniet. Det känns dock konstigt att i en lärobok i gastroenterologi inte ha ett samlat kapitel om diagnostisk och terapeutisk endoskopi, där utvecklingen också varit snabb under senare år, med till exempel kromoskopi, videokapselendoskopi och dubbelballongenteroskopi.
I huvudavsnitt V ligger IBS-kapitlet insprängt mellan malabsorption, kort tarmsyndrom och celiaki, vilket känns ologiskt.

I en lärobok är balansen mellan olika avsnitt och sjukdomsgrupper av stor vikt, och fokus borde läggas på de sjukdomar som medicinska gastroenterologer och intresserade internmedicinare mest kommer i kontakt med.
Kapitlen om esofagus´ sjukdomar upptar mer än 50 tryckta sidor och ventrikelns/duodenums sjukdomar 40 sidor, medan kapitlen om inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom, ulcerös kolit och mikroskopiska koliter) tillsammans upptar 30 sidor. Avvägningen mellan olika avsnitt känns inte helt optimal i detta fall.

I vissa kapitel beskrivs onödigt detaljerat om olika kirurgiska tekniker, medan det viktigaste för målgrupperna är indikationer, risker, resultat.
Underrubriken som avhandlar handläggning av Barretts esofagus sammanfaller inte helt med den som SBUs rapport sammanfattar (»Dyspepsi och reflux«, SBU-rapport 185; 2007): »Det saknas belägg i studier om värdet av systematiska endoskopiska undersökningar (screening) eller återkommande endoskopiska undersökningar av personer med Barretts esofagus (surveillance) i avsikt att finna cancer i tidigt stadium.« Vidare: »Det saknas väldesignade vetenskapliga studier som visar att risken för adenocarcinom hos personer med Barretts esofagus påverkas signifikant av behandling med syrahämmande medicinering eller antirefluxkirurgi.«

Även om det går att ha olika synpunkter på bokens disposition är den ett viktigt tillskott för utbildningen i medicinsk gastroenterologi.
Kunskapsområdena är väl täckta och de olika kapitlen är mestadels lättlästa och snyggt illustrerade. Det är dock störande att i de flesta kapitel finns många stavfel och osvenska särskrivningar, vilket kan rättas till inför nästa upplaga.
Förhoppningsvis kommer framöver också en modern lärobok som täcker in lever–gallvägssjukdomar, som utgör en substantiell del av den medicinska gastroenterologin.