Vårterminen 2008 genomfördes för första gången i Sverige, på läkarprogrammet vid Lunds universitet, en fem veckors intensivkurs där medicin och humaniora samverkade i ett särskilt fördjupningsmoment i utbildningen. »Kroppen i humanioraperspektiv« gavs som en alternativkurs för läkarstudenterna på termin 6, 7, 9 och 10. Försöket blev en framgång. Kursen gavs igen 2009 – återigen översökt flera gånger om och starkt positivt utvärderad. Ämnesområdet »medical humanities« görs nu till en integrerad del i Lunds läkarprogram.
Initiativtagare till satsningen är professorn i litteraturvetenskap Anders Palm, som också leder den nya kursen. Hans argument för att starta utbildningen är klart formulerad:
»Medicin är i ordens bokstavligaste mening en human science, en naturvetenskap om och för männi­skan och det mänskliga. All dess teori är mänskligt riktad. All dess praktik grundas i ett kvalificerat möte mellan människor. Den medicinska vetenskapen är därför per definition inskriven i en human­vetenskaplig dimension.«
– Kursen har en utpräglad medicinsk-estetisk profil med inriktning på sådan skönlitteratur, film och konst som kan stimulera till en humanistiskt problematiserad syn på medicin som läkekonst, läkarrollen och patientmötet, förklarar Anders Palm.
Ämnet »medical humanities« är sedan ett par decennier ett etablerat område inom medicinsk forskning och utbildning vid många av världens mest ansedda utbildningsinstitutioner för läkare, särskilt vid de amerikanska och brittiska toppuniversiteten. Medicinare och humanister samarbetar i kurser och forskningsprojekt inom ramen för läkarutbildningen.
– Det finns en allt bredare övertygelse inom akademin att humanvetenskapliga discipliner kan ta fram utbildningsperspektiv och forskning som sätter in de medicinska vetenskapernas biomedicinska och teknologiska framsteg i sociokulturella och individuellt upplevelsebaserade kontexter, där relationen mellan vårdande och vårdad kommer i förgrunden, förklarar Anders Palm. Farhågorna för en »scien­ti­fiering«, teknifiering eller rentav en avhumanisering som växt sig allt starkare inom fakulteten och ute i samhället bemöter man bäst med en programmatisk satsning på den fakultetsöverskridande samsyn som finns inskriven just i begreppet »human science«.
Medical humanities är ett paraplybegrepp för flera humanistiska ämnesinriktningar med medicinsk relevans: filosofiska, historiska, estetiska, etnologiska … »Bioetik« och »bioestetik« är exempel på två ämnesområden som beskriver mötet mellan medicin och humaniora. Infallsvinklar till diskussion och forskning hämtas från konst-, musik-, teater-, film- och litteraturvetenskaperna.
– I synnerhet litteraturvetenskapen med sitt upplevelsebaserade material aktualiserar medicinen som läkekonst, ars medicina, genom tiderna, påpekar Anders Palm. Bioestetiken erbjuder de medicinska vetenskaperna och vårdyrkena ett livsgestaltande underlag för reflekterande perspektivbyten, för holistiska betraktelsesätt och för en djupare självkännedom i den egna yrkesrollen.

I dag prövas möjligheten att göra ämnet medical humanities till ett särskilt profilområde för den medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Det innebär satsning på en långsiktig strategi för utbildning, fortbildning och forskning inom ämnesområdet.
– Jag är övertygad om att många av dagens medicinstuderande har ett levande intresse för humanistiska och etiska spörsmål som faktiskt utgör själva grunden för deras personliga val av utbildning. Här finns kunskaper och fallenhet att ta till vara och utveckla med inriktning på medicinsk relevans och läkarrollens mänskliga identitet, konstaterar Anders Palm.
Omdömen som har lämnats av de läkarstudenter som deltagit i lundakursen »Kroppen i humanioraperspektiv« bekräftar hans påstående:
»Kursen har behandlat precis det som saknats i läkarutbildningen: att få diskutera, kritisera, belysa och fundera kring vår framtida läkarroll«, skriver en deltagare i kursutvärderingen. Medan en annan tillägger att »… Sveriges läkarstudenter bör ges möjligheten att få läsa en sådan kurs.« Behållningen är att »… få ifrågasätta vårt yrke, våra erfarenheter och våra val, sätta in dem i ett nytt synfält.«


HUMANIORA OCH MEDICIN. Anders Palm, professor i litteraturvetenskap, är först i Sverige med att leda en undervisning med humanistisk inriktning för medicinare. Läkarstuderande i Lund står i kö för att få delta i hans nya kurs »Kroppen i humanioraperspektiv«. Foto: privat