Johann Philipp Förtsch (1652–1732) var en mångsidigt begåvad man som gjorde betydande insatser som läkare, musiker, politiker och diplomat. Hans musikaliska gärning bidrog till fortbeståndet av det nyöppnade operahuset i Hamburg 1678. Under de första säsongerna var hans operaverk dominerande på denna nya operascen vid Gänsemarkt, samma plats där det nuvarande operahuset i Hamburg ligger.
Förtsch studerade också medicin. Efter knappt två decennier som musiker övergav han sin musa för att helt sysselsätta sig som läkare. I denna position kom han att bli rådgivare till flera inflytelserika personer, varför han de sista åren i sitt liv kom att verka aktivt även inom diplomatins och politikens områden.
Johann Philipp Förtsch föddes den 14 maj 1652 i Wertheim, där hans far var borgmästare. Det noterades redan tidigt att pojken hade en »underbart vacker röst«. Därför skrevs han in vid gymnasiet i Frankfurt am Main, där skolan hade en berömd kör. Där fick han sin första undervisning i musik, förmodligen av Johann Andreas Herbst, en av de största musikteoretikerna i Tyskland under 1600-talet.
År 1671 skrev Förtsch in sig vid universitetet i Jena, där han studerade filosofi och medicin. Han flyttade sedan till Erfurt, där han studerade juridik fram till 1674. Dessa juridikstudier kom sedan att bli betydelsefulla under de sista åren av Förtschs liv. De fyra åren efter juridikstudierna är höljda i dunkel beroende på ett kringflackande liv på olika orter i Tyskland, Holland och Frankrike. Under denna period ägnade han sig åt studier i musik bland annat i Bayreuth hos den på sin tid mycket välkände organisten och pedagogen Johann Philipp Krieger, som under en tid också hade verkat i såväl Danmark som Norge.
År 1678 flyttade Förtsch till Hamburg, där han kvarstannade i tolv år. Här kom han att inta en central plats i musiklivet, vilket också givit honom en plats i musikhistorien. Till att börja med var han körsångare i tenorstämman i Rats-Chor men blev snart engagerad som operasångare vid den nyöppnade operan i Hamburg, Oper am Gänsemarkt. Eftersom det inte fanns så gott om operor på hemspråket blev Förtsch också engagerad i att översätta operatexter från de franska och italienska språken till tyska.
Operan i Hamburg öppnade sina portar den 2 januari 1678 med Johann Theiles andliga musikdrama »Adam und Eva – Der erschaffene, gefallene und wieder aufgerichtete Mensch«. Denna Tysklands första borgerliga operainstitution kom sedan att bli ledande i den tyskspråkiga regionen under ett halvt sekel. En av de viktigaste tillskyndarna var hertig Christian Albrecht von Schleswig-Holstein-Gottorp.
År 1680 efterträdde Förtsch Johann Theile som ledare för hovkapellet i Gottorp under hertig Christian Albrechts beskydd. Förtsch kom sedan att förbli hertigdömet trogen livet ut i många olika funktioner.
År 1681 återgick han plötsligt till universitetsstudierna, möjligen beroende på att kriget mellan Danmark och Schleswig-Holstein på nytt hade blossat upp och skapat en osäker tillvaro. Han valde att fortsätta medicinstudierna för att tillförsäkra sig en säker inkomst eftersom han gick i giftastankar med Anna Dorothea Thomsen. Hertigen godkände Förtschs beslut att studera medicin. På så sätt tillförsäkrade han sig en livläkare som han kunde lita på och som dessutom kunde fungera som hovkapellmästare.
Förtsch skrev in sig vid medicinska fakulteten i Kiel och disputerade den 8 november 1681. Avhandlingen bar titeln »Disputatio medica inauguralis de petechiis«. Disputanden hade noga gått igenom begreppet »fläckfeber« allt ifrån de antika skrifterna till de egna kliniska observationerna. Noggrant och metodiskt beskrev han sjukdomens olika symtom, tänkbara orsaker och föreslog olika behandlingsformer. Det framgår i dag som helt klart att den sjukdom han beskrev var fläcktyfus. Med denna avhandling erhöll Förtsch licentiatexamen, men inte doktorsgrad, med tillstånd att praktisera som läkare. Inkomsterna från läkarpraktiken gav betydligt mera pengar till hushållet än inkomsterna som kapellmästare. Nu kunde han gifta sig med Anna Dorothea.

På grund av det eskalerande kriget flyttade Förtsch till Husum, som också lydde under hertigdömet. Där fortsatte han sin framgångsrika läkargärning. Han var samtidigt informator till hertigens äldsta dotter. Hertigen med hov flydde sedan till Hamburg. Där blev Förtsch ombedd att komponera några operor att uppföras i det nya operahuset. Under åren 1684–1690 kom Förtsch att bli Hamburgs främste operakompositör. Han levererade tolv operor under denna tid, vilka alla uppfördes på Oper am Gänsemarkt och kom att utgöra själva stommen för det nyöppnade operahusets kulturella fortbestånd. Förtsch skrev också en hel del andra verk av såväl profan som sakral karaktär. Men 1689 lade han kompositionsarbetet åt sidan, varefter inga fler musikverk utkom under hans namn.
Johann Förtschs musik ansågs konservativ. Delvis berodde det på att han hela tiden hade flera andra intressen än musiken, såsom medicin och poesi, delvis också på att han inte anammade den italienska stilen, som var på modet. Han skrev också poesi samt libretton inte bara till några av sina egna operor utan också till övriga kompositörer, såsom Johannn Wolfgang Franck. Till denne levererade han texterna till tre musikdramatiska verk (»Aeneas, des trojanischen Fürstens Ankunft in Italien«, »Die errettete Unschuld« samt »Semele«).
Under 1690-talet publicerade Förtsch dessutom sina två musikteoretiska skrifter »Musikalischer Compositions Tractat« och »Von den dreyfachen Contrapunkten«.

Johann Philipp Förtsch lämnade musiken åt sidan för att fortsätta sin karriär inom andra områden. Hans läkarpraktik var framgångsrik, hans läkargärning eftertraktad. Från 1689 var han hovläkare i Schleswig, från 1692 var han livläkare till hertigens bror, den jovialiske bis­kopen August Friedrich von Lübeck, som hade sitt biskopssäte i Eutin. Först då ägde doktorspromotionen rum i Nikolaikyrkan den 4 oktober 1692. Förtsch kom så att leva resten av sitt liv i Eutin, där han även åtog sig en mängd politiska och diplomatiska uppdrag, bland annat som biskopens främste rådgivare. Familjen utökades nu betydligt, det finns en icke helt säker uppgift att paret Förtsch skulle ha fått sammanlagt 15 barn.
När biskopen drabbades av ett slaganfall uppstod hätska tvister kring tillsättningen av en ny biskop där, förutom kejsardömet, även kringliggande hertigdömen och biskopsdömen samt de danska och svenska hoven var inblandade. Förtsch kom i stridigheterna att inta en nyckelposition i kraft av sin klokhet och i egenskap av den dittillsvarande biskopens läkare och förtrogne. Stämningen var oförsonlig, ja närmast krigisk, när den slagrörde biskopen August Friedrichs liv närmade sig sitt slut.
När biskopen avled 1705 övertog Förtsch flera politiska uppdrag, vilket i praktiken innebar att han administrerade hertigdömet, först som hovråd, sedan som justitieråd, i både Lübeck och Eutin, där han hade högsta rang. Christian Albrechts son Christian August övertog biskopsstolen men var sällan närvarande, varför Förtsch även där höll i de praktiska, diplomatiska och politiska frågorna. Därvid utmärkte sig Förtsch särskilt för sitt stora tålamod och sin mästerliga förmåga i alla diplomatiska frågor, speciellt när det gällde det ständigt närvarande krigshotet från Danmark. Han fick samtidigt behålla sin status som livläkare vid hovet, även när läkarpraktiken faktiskt hade upphört.
Förtsch avled den 14 december 1732, begravningen i domkyrkan blev statsmannamässig med ett specialskrivet oratorium till hans ära (kompositören okänd). Hans medicinska gärning hyllades vid detta tillfälle av hovets dåvarande livläkare dr Richter, sedermera professor i medicin vid universitetet i Göttingen.
Johann Philipp Förtsch verkade under fyra generationer av hertigfamiljen av Schleswig-Holstein-Gottorp. In i det sista var han politiskt verksam, 1731 medverkade han bland annat till en genomgripande omorganisation av skolväsendet i hertigdömet. Vid 80 års ålder hade han 52 barnbarn och 7 barnbarnsbarn. Flera av hans söner uppnådde höga ställningar i samhället, en av dem följde faderns medicinska fotspår och blev läkare.
Förtschs musikaliska gärning tog sin början i Hamburg, i det nyöppnade operahuset. Därmed kom hans operor att bli de oftast spelade under Hamburg­operans första tid. Tråkigt nog har alla dessa operaverk gått förlorade. Han publicerade två böcker om musikteori och skrev ca 80 kantater samt ett stort antal vokala och instrumentala verk, en del har kvarlämnats till eftervärlden, varför hans verk framförs då och då även i vår tid. Han skrev bland annat omkring 80 sakrala verk, varav några har utgivits på CD. Så sent som hösten 2008 utkom en skiva med nio av hans »Geistliche Konzerte«.

Alla hans operor har gått förlorade

Johann Philipp Förtsch skrev operaverk på löpande band under Hamburgoperans första tid. Av listan nedan att döma var ämnesvalet brett, men den musikaliska kvaliteten är svårare att ha någon uppfattning om. Samtliga verk har nämligen gått förlorade.
• Der hochmüthige, gestürzte und wieder erhabene Croesus (1684). (Den högmodige, störtade och återupprättade Krösus.)
• Das unmöglichste Ding (1684). (Det mest omöjliga ting.)
• Der große Alexander in Sidon (1688). (Alexander den Store i Sidon.)
• Die heilige Eugenia, Oder die Bekehrung der Stadt Alexandria zum Christenthum (1688). (Heliga Eugenia, eller Alexandrias omvändelse till kristendomen.)
• Der im Christenthum biß in den Todt beständige Märtyrer Polyeuct (1688). (Den kristendomen intill döden trogne martyren Polyeuctus.)
• Der mächtige Monarch der Perser, Xerxes, in Abidus (1689). (Persernas mäktige kung Xerxes i Abidus.)
• Cain und Abel, Oder der verzweifelnde Bruder-Mörder (1689). (Kain och Abel, eller den förtvivlade brodermördaren.)
• Die betrübte und erfreuete Cimbria (1689). (Den bedrövade och glada Cimbria.)
• Die großmüthige Thalestris, Oder letzte Königin der Amazonen (1690). (Den ädelmodiga Thalestris, eller amazonernas sista drottning.)
• Ancile Romanum, das ist des römischen Reichs Glücks-Schild (1690). (Ancile Romanum, med andra ord Romarrikets lyckobringande vapensköld.)
• Bajazeth und Tamerlan (1690). (Bajazeth och Tamerlan.)
• Der irrende Ritter Don Quixotte de la Mancia (1690). (Den vandrande riddaren Don Quijote av la Mancha.)

Inte mycket av Johann Philipp Förtschs musikaliska produktion har bevarats till eftervärlden. De egenhändigt nedtecknade noterna ovan är ett undantag.Senare i livet lämnade Johann Philipp Förtschs musiken och verkade bland annat som livläkare i biskopssätet Eutin.