Artikeln här intill beskrev Medlines uppkomst och uppbyggnad. Denna artikel visar hur man kan söka efter information i Medline. Artikeln studeras bäst vid datorn och vänder sig i första hand till en läsare som är ovan att använda Medline. Också den som har tidigare erfarenhet av Medline kan ha nytta av artikeln, eftersom den visar nyheter i söksystemet. Man söker Medline via databasen PubMed. Det enklaste sättet att starta är att googla »Medline« och välja »Home-PubMed-NCBI«. Då öppnas PubMed:s söksida med sökrutan överst.

Viktiga namn och begrepp skrivs kursivt. Ord att skriva i sökrutan skrivs <measles>. Så kallad hypertext där man kan trycka (klicka) skrivs med versaler »SEARCH«. (Obs. Dina sökresultat kommer inte att stämma exakt med siffrorna i texten, eftersom innehållet i Medline ständigt ändras.) Du kommer att stöta på fler parenteser som inleds med »Obs«. Här ges kommentarer till sökförloppet. Ibland uppmanas du att göra egna sökningar med »trial-and-error«-metoden.

Internationellt används termen »citation« analogt med »referens«. NLM (National Library of Medicine) använder t ex termen »citation«. Referenslistan, källförteckningen, efter en vetenskaplig artikel hänvisar (refererar) läsaren till de artiklar som författaren har använt sig av, och i viss mån citerat. Termen »citation« kan användas här, även om det sällan är fråga om ordagranna citat. I texten nedan använder vi termen »referens«, men ibland skriver vi att en sökning har fångat in så eller så många »artiklar«.

Vad finner man då man öppnar en referens (»citation«) i Medline?

För att demonstrera innehållet har vi valt ut en referens från år 2010. Den är skriven av P Bégué och handlar om vaccination. Med hjälp av sådana uppgifter kan man hitta en enskild referens i PubMed. Man använder då verktyget SINGLE CITATION MATCHER. Se PubMed:s söksida under »PubMed Tools« (Bild 1 a). Klicka så öppnas ett formulär, där du kan fylla i de tre uppgifterna, Date: årtalet, Author: begue, Title words: vaccination. Tryck på SEARCH så öppnas den sökta referensen. Titeln står inom hakparentes vilket förklaras av orden därunder: »Article in French«. Titeln är översatt till engelska. Största delen av sidan upptas av ett engelskspråkigt abstrakt. Medline publicerar endast abstrakt om det är skrivet på engelska. Det måste således ha funnits ett sådant i tidskriften. Över titeln finns data som visar var artikeln är publicerad: tidskiftens volym, nr 194, och sidorna 719-32. Omedelbart under abstrakttexten finns två uppgifter, som alltid finns med i en referens: a) en sifferrad som är referensens unika id-nummer, b) en uppgift inom hakparentes [PubMed – indexed  for Medline]. Ibland finner du andra uppgifter här, t ex [PubMed – in process]. Tryck nu på PUBLICATION TYPES, MESH TERMS. Här finner du de MeSH-termer (6 stycken) som artikeln tilldelades vid indexeringen.

Klicka på DISPLAY SETTINGS högst upp på referensen. Du får upp en ruta med olika »Format« för hur en referens presenteras på skärmen (Bild 1 b). Testa några: Tryck och välj APPLY. Pröva också om du kan ladda ner referensen till din egen dator. Tryck på SEND TO, välj »File«. Under FORMAT väljer du »Abstract (text)«. Tryck nu på CREATE FILE. Om du har tur kommer referensen direkt upp på skärmen. I annat fall måste du leta upp den i din dator, t ex på skrivbordet eller bland »hämtade filer«. Det finns en presentation som visar allt som finns i en referens. Använd DISPLAY SETTINGS och välj MEDLINE. Den sida som öppnas är inte enkel att tolka, men du kan hitta tidskriftens hela namn och artikelns titel på franska.

Att söka fram referenser (»citations«). Att finna och skriva ut artiklar i full text

Liksom i artikeln här intill använder vi mässling (»measles«) som exempel. Din uppgift är således att söka fram referenser till artiklar om mässling. Vi förutsätter att du sitter vid datorn och att PubMed:s söksida är öppen.

Skriv <measles> i sökrutan. Då öppnas en ruta med förslag om hur man kan komma åt olika aspekter på sjukdomen. Bry dig inte om dessa alternativ, utan tryck på SEARCH. Då öppnas omedelbart PubMed:s resultatsida (Bild 2). Du finner att din sökning har fångat in 23 230 referenser till artiklar om mässling. De 20 senaste visas på sidan, totalt behövs 1 162 sidor för att visa hela resultatet. Här gäller det att begränsa antalet! Din uppgift är nu att göra en ny sökning med de begränsningar som angavs i artikeln intill: 1) artiklar om att förebygga mässling, 2) artiklar från de senaste 5 åren, 3) endast översikter, 4) gratis som full text. Du har resultatsidan öppen med drygt 23 200 referenser om mässling. Du bör först göra en ny sökning med begränsning till förebyggande åtgärder. Sök <measles/prevention> vilket ger 4 213 träffar (hits). Använd nu de filter som du finner i den vänstra marginalen. Börja med »Article Type« och tryck på REVIEW. Antalet referenser blir 345. Gå vidare med filtret FREE FULL TEXT AVAILABLE. Alla referenser av de 72 som visas har nu orden »Review« och »Free Arti­cle«. Nästa filter, »Publication Dates«: 5 years, begränsar sökandet till de senaste fem åren. Resultatet är överskådliga 19 referenser, var­av många från år 2013; av dessa har många texten [PubMed – in process], vilket betyder att indexeringen ännu inte är avslutad.

Som övning föreslår vi att du skriver ut en artikel av Moss och Strebel, som handlar om utrotning av mässling. Referensen har texten »Free PMC article«. PMC betyder PubMed Central, som är en stor samling av fritt tillgängliga artiklar i full text. Innan du går vidare kan du testa PUBREADER, se marginalen till höger (bild 3 a). Texten visas som i en läsplatta. Denna hjälp finns vid alla PMC-artiklar och i vissa webbprogram. Tryck på rutan så öppnas artikeln i läsaren. Här finns olika metoder för att underlätta läsningen: större stil, en eller två kolumner m m. Hur kan du skriva ut artikeln? Den enklaste sättet är att göra det direkt från PubReader. Högst upp till vänster ser du tre symboler, bl a den röda krumelur som betyder pdf. Klicka där så får du fram ett format lämpligt för utskrift, som du gör med datorns webbprogram.

Du kan få fram samma pdf av artikeln utan att använda läsaren. Återvänd först till sidan med de 19 utvalda referenserna. (Obs; om du har svårt att hitta tillbaka till en viss resultatsida kan du välja ADVANCED, se under sökrutan högst upp. Välj rätt sökning och tryck på den blå, understrukna siffran.) Du söker åter upp artikeln av Moss/Strebel och klickar fram abstraktsidan. Klicka på LINK OUT nedtill på sidan så öppnas »Full text sources« med flera alternativ för att få fram artikeltexten. Välj PUBMED CENTRAL så visas artikeln som den ser ut i tidskriften. Alternativet pdf för utskrift finner du högst upp i högra marginalen. Innan du går vidare kan du öva dig att ta fram full text, och eventuellt skriva ut fler av de 19 artiklarna. Du kan till och med skriva ut en artikel på japanska.

Fler bra verktyg finns på resultatsidan

PubMed:s resultatsida erbjuder många vägar för att underlätta sökandet efter information. Vi föreslår att du öppnar resultatsidan med drygt 23 200 träffar från en av de tidigare sökningarna, enklast genom att gå via ADVANCED (se ovan). Överst till höger finns ett diagram »Results by year« (Bild 3 b). Här kan du direkt få fram alla artiklar om mässling från ett visst år genom att peka på någon av staplarna. Välj t ex 2010 och tryck fram 506 referenser. Du kan använda detta diagram för att få en bild av hela den medicinska vetenskapens utveckling. Skriv i sökrutan <1900:2013 [dp]> så får du tillgång till mer än 22 miljoner artiklar (sic). Studera diagrammet och kör fram och tillbaka med de små pilarna undertill. Gör en liknande sökning med <AIDS [mh]>, totalt 71 000 artiklar, och studera en annan intressant kurva. Marginalen till vänster på resultatsidan innehåller ytterligare filter att testa. Med filtret för »Species« kan du välja OTHER ANIMALS och finna studier som bygger på djurförsök. (Obs; tryck på CLEAR ALL för att återvända till de 23 200.)  Försök få fram 56 artiklar om mässling på svenska genom att välja fram »Swedish«, använd »Additional Filters« och LANGUAGES + MORE. Marginalen till höger ger möjligheter att utvidga sökningen genom RELATED DATA. Du kan t ex få tillgång till böcker med avsnitt om mässling. Öppna databasen BOOKS, skriv <measles>. Öppna en bok och sök i den boken efter <measles>. En värdefull ruta är SEARCH DETAILS. Här ser du t ex  hur sökmotorn genomför sökningen efter »measles« (Bild 3 c).

Att använda MeSH-termer, och databasen MeSH

MeSH-termerna är basen i PubMed:s söksystem. MeSH betyder Medical subject headings [1]. Innehållet i en ny artikel registreras med dessa termer vid indexeringen. (Se ovan hur du finner de termer en viss artikel har fått.) Det är som regel klokt att använda MeSH-termer som sökmetod, viket ger ett bättre och mer begränsat urval. Sökfrasen blir då: <measles [mh]>. vilket ger 12 695 träffar. Jämför med sökningen efter <measles>, som gav 23 000 träffar. Varför ger den ena sökmetoden nästan dubbelt så många träffar? För att reda ut sådana frågor och mycket annat kan man använda databasen MeSH. Man söker databasen MeSH på liknande sätt som när man använder PubMed, men först gäller det att komma in i rätt databas. Öppna PubMed:s söksida på nytt t ex via »Home-PubMed-NCBI«. Omedelbart till vänster om sökrutan ser du en liten rullningsruta, där det står »PubMed«. Dra ned rullningslisten, så finner du en mängd olika databaser. Gå nedåt eller uppåt och klicka på MESH, skriv <measles> i rutan och tryck på SEARCH. Du får upp en ruta med olika förslag att söka. Bry dig inte om dessa, utan tryck på SEARCH. Då öppnas en sida i databasen MeSH. Du finner 15 olika termer som används för olika aspekter på mässling. Många av termerna är egna MeSH-termer, t ex »Measles virus« och »Measles vaccine«. Andra termer gäller »Supplementary concept«, dvs olika kemiska substanser. Det som intresserar oss nu är MeSH-termen MEASLES; klicka för att komma till MeSH-sidan. Där finns en definition och en mängd olika underrubriker (se nedan). Nederst finns »trädet« med de olika virussjukdomarna. (Obs; Språkbruket i världen är tyvärr inte perfekt. Hos oss heter mässling »morbilli« och röda hund »rubella«. I den engelskspråkiga världen heter mässling »rubeola«, och röda hund »rubella«.) Tidigare fann du att en sökning av »measles« gav mer än 23 197 träffar, medan en sökning av »Meas­les [mh]« gav 12 695 träffar. Förklaringen är att sökningen efter »measles« är bredare, den fångar in artiklar som är indexerade med alla de 15 olika MeSH-termerna. De kan t ex handla om viruset eller vaccinet.

Att skriva egna sökfraser

Man kan skriva egna sökinstruktioner i sökrutan. Då används olika »taggar« som begränsar sökningen till vissa fält. Exempel: [au] författare, [dp] datum (år) för publiceringen, [ta] titeln på artikeln, [mh] MeSH-term och [tw] all text i en referens. Om man söker efter en MeSH-term, t ex en viss sjukdom, kan man efter sökordet använda en eller flera underrubriker som skrivs efter ett snedstreck. Exempel: »measles/prevention«. I en sökinstruktion används ofta ett eller flera av orden AND, OR och NOT. Dessa viktiga ord kallas Booleska operatörer. De skrivs alltid med versaler. Om man t ex letar efter artiklar som gäller de två sjukdomarna mässling (rubeola) och röda hund (rubella) och relationen mellan dem, kan sökfrasen skrivas på olika sätt t ex <rubeola AND rubella> eller <rubeola OR rubella>. Fundera på dessa kombinationer, vilken fras ger flest träffar?

Om du nu har blivit intresserad av att söka i Medline kan du nu gå vidare och göra egna sökningar. Mer hjälp finns i PubMed Tutorial, som du enklast når genom att googla. Medline är en utomordentlig resurs för litteratursökning. Man kan göra riktade sökningar, men man kan också ströva omkring i databasen på måfå och se vad man råkar stöta på. Detta kallas »browsing«, en term för djur i naturen som äter löv och kvistar. Man plockar i sig lite här och lite där. Lycka till!

Övningar i att söka efter artiklar i Medline

Sök på författare: ask-upmark e [au] 114 träffar; alwall n [au] 77 träffar; werkö l [au] 463 träffar, varav i Läkartidningen 239 (werkö l [au] AND läkartidningen [ta]); »carlsson a« [au] 709 träffar (citationstecken används för att utesluta andra namn såsom »carlsson aj« eller »carlsson ac«).

Sök på lärosäten eller forsknings­institutioner: Lund University [ad] 16 788 träffar; Karolinska Institute [ad] 16 037 träffar.

Sök efter forskning från ett visst land: Sweden [ad] AND breast cancer 2073 träffar.

Sök efter äldre årgångar av tidskrifter: svenska läkartidningen [ta] AND 1951 [dp] 375 träffar; nordisk medicin [ta] AND 1950 [dp] 495 träffar.

Sök efter sjukdomar: cancer [mh] 2 406 228 träffar; Påssjuka, mumps 3 624 träffar; AIDS [mh] 71 196 träffar. Syphilis [mh] 22 182 träffar.

 

Läs även:
Medline – en skattkammare för läkare och forskare
Medlines tillväxt speglar utvecklingen av medicinskt vetande