Det senaste numret av Hektoen International. 

Sedan några år finns den amerikanska tidskriften Hektoen International på internet. Den har som motto »Uniting culture with medicine« och nås via www.hekint.org.  Den riktar sig i första hand till läkare men bör också intressera andra inom hälso- och sjukvård. Den publicerar inte kliniska eller vetenskapliga artiklar.

Hektoen International ges ut i Chicago sedan 2008. Den distribueras fyra gånger om året utan kostnad till omkring 80 000 prenumeranter. Sitt namn har den fått från Ludwig Hektoen (1863–1951), en framstående patolog verksam i Chicago. För att hedra honom skapade läkare i Chicago 1943 Hektoen Memorial Foundation, en ideell icke-vinstdrivande organisation som kommit att bli en av Chicagos största privata fonder och nu stöder bland annat utgivningen av Hektoen International. Chefredaktör sedan starten är George Dunea, en njurmedicinare verksam i Chicago. Tidskriften stöds inte av läkemedelsindustri eller andra företag inom den medicinska sfären och innehåller inte annonser. 

I första numret för 2015 finns originalartiklar inom konst, litteratur, vetenskap, historia, samt andra artiklar om »doktorer, patienter och sjukdomar«. Under rubriken »Briefs« hittar man dessutom äldre artiklar ordnade efter ämnesområden. Där finns artiklar om bland annat »Framstående läkare«, »Berömda sjukhus«, »Kända författare« med mera. Artiklar med anknytning till Sverige har förekommit, bland annat om Linné, Rosen von Rosenstein och Waldenström.

De senaste åren har Hektoen International ordnat pristävlingar för artiklar, ibland med angivet ämne (Vesalius, Berömda sjukhus m m), ibland med fritt ämne. Dessa tävlingar har varit populära och har som regel lockat över 100 bidrag från hela världen (även om prissummorna varit blygsamma).

Hektoen International har utvecklats under åren och har nu sannolikt nått sitt definitiva format. Jag har (på distans) medverkat i dess arbete och genomgående imponerats av tidskriftens och artiklarnas kvalitet. För närvarande har den få läsare i Sverige. Jag hoppas att antalet ska öka.