Seldingersällskapets ordförande Hans Lindgren (t v) applå­derar när Michael Åkesson, sällskapets kassör, får sitt SCIR-diplom av ordföranden i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Torbjörn Ledin (t h). I bakgrunden de nycerti­fierade, Niklas Nyman och Jakob Swanberg.

Foto: Wojciech Cwikiel

De första erfarna interventionella radiologerna har efter en certifieringsprocess via Svenska läkaresällskapet nu fått sina diplom. Det skedde vid en högtidlig ceremoni den 18 maj i samband med Seldingersällskapets för vaskulär och interventionell radiologi (SSVIR) årliga möte i Stockholm.

Interventionell radiologi bedrivs vid många radiologiska enheter i Sverige och innebär minimalinvasiv behandling av olika sjukdomar med hjälp av radiologiska bildgivande metoder.

Tekniken innebär bland annat att man med kateterteknik via blodbanan kan stoppa svåra inre blödningar som tidigare krävde stor öppen kirurgi. Man kan via en liten punktion i ljumsken nå de flesta blodkärl i kroppen för behandling av sjukdomar. Förfarandet kallas Seldingermetoden efter den svenske interventionsradiologen Sven-Ivar Seldinger, som utvecklade metoden 1952 genom – enligt egen utsago – »a severe attack of common sense«.

Seldingersällskapet, som bildades 1992 och firar 25-årsjubileum i år, organiserar cirka 100 ordinarie medlemmar som huvudsakligen arbetar med dessa behandlingar.

I samarbete med Svenska läkaresällskapet har Seldingersällskapet utarbetat en målbeskrivning och en process för att kvalitetssäkra kunskapsnivån hos interventionella radiologer verksamma i Sverige. Det innebär att man numera kan bli »svensk certifierad interventionell radiolog« (SCIR). Den nya certifieringen harmonierar väl med de europeiska utbildningsmålen för interventionell radiologi, som är en egen specialitet i många andra europeiska länder och USA.

Den svenska certifieringsprocessen är det första exemplet i Sverige på att en kvalitetssäkring av en medicinsk kompetens sker på initiativ av läkarprofessionen.

Den interventionella radiologin genomgår en dynamisk utveckling med en kraftig ökning av antalet behandlingsindikationer. Numera utförs exempelvis majoriteten av kärlkirurgiska behandlingar med dessa metoder. Interventionell radiologi används även vid många minimalinvasiva behandlingar inom onkologi, gastrointestinal kirurgi, dialys/njurmedicin, urologi, transplantionskirurgi och gynekologi/obstetrik samt vid akuta traumatiska blödningar.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Medlemskap i respektive organisation.