Illustration: Shutterstock/IBL

Ja, hur står det egentligen till med hälsan hos oss läkare, den yrkesgrupp i landet som torde veta mest om sjukdomars yttringar och riskfaktorer, vikten av motion samt prevention?

Många läkare vittnar om en pressad vardag där självklar­heter som lunch och pauser inte hinns med, och där jourpass/bakjourer plågas av återkommande brist på vårdplatser – omständigheter som skulle kunna leda till försämrad hälsa.

För mer än 15 år sedan upp­märksammades en svensk rapport som angav att anestesio­loger hade kortare livslängd än befolkningen i stort och även jämfört med andra läkarspecia­li­teter. Man diskuterade orsakerna till fyndet, men andra studier kunde inte konfirmera resultaten. 

Jag har under ett år noterat samtliga dödsfall bland läkare som anges under rubriken »Avlidna« i Läkartidningen, från och med LT nr 40/2017 till och med LT nr 39/2018. Under denna period har 72 män respektive 22 kvinnor avlidit. Medellivslängden för männen var 77,6 år och motsvarande siffra för kvinnorna endast 73,5 år. Jämfört med Folkhälsomyndighetens uppgifter om medellivslängd för hela den svenska befolkningen för 2016 är läkarnas livslängd kortare: minus 3,0 år för män och hela 10,6 år kortare för de kvinnliga läkarna. 

Denna redovisning gör naturligtvis inte anspråk på att vara vetenskaplig, och den är behäftad med felkällor. Det finns till exempel ingen systematik i hur information om läkares död rapporteras till Läkartidningen, och för att få visshet krävs ju longitudinella kohortstudier.

Men siffrorna oroar, speciellt vad avser de kvinnliga läkarna. Har Läkarförbundet någon kommentar att ge?

Rättelse från författaren

Jag har blivit upplyst om att Folkhälsomyndighetens information »Medellivslängden var 84,1 år för kvinnor och 80,6 år för män 2016« inte avser medeldödsålder hos dem som dör i dag. Det Folkhälsomyndigheten och SCB menar med uttrycket »medellivslängd« är i stället den »återstående medellivslängden vid födelsen« vid ett visst år, i detta fall 2016.
   De siffror som jag redogjort för i artikeln gällande medellivslängd/medeldödsålder för de 94 läkare (22 kvinnor, 72 män) som angivits som avlidna i tidningen under ett år 2017–2018 kan således inte jämföras med myndigheternas beräkningar om förväntad medellivslängd vid födelsen ett visst årtal.
   Frågan om hur det är med läkares medellivslängd jämfört med befolkningen i stort kvarstår som obesvarad.
   Ulf Törnebladh, Stockholm 8 oktober 2018