Många av oss forskare finns på adresslistor för automatiska utskick, där vi med jämna mellanrum bjuds på sammanfattningar av befintlig forskning inom våra respektive områden. En gång i tiden skötte läkemedelsindustrin denna informationsuppgift med regelbundna litteraturreferat i sina tidskrifter, som sedan länge upphört att existera. Men ibland förvånas man över vilka forskningsresultat som kan publiceras. Är vi verkligen i behov av information om nedanstående axplock av fetmarelaterad vetenskap, som hamnar i min veckoskörd?

  • En forskargrupp, knutna till brittiska Royal Navy, undersökte effekten av undervattensläge i en ubåtsbesättning och jämförde med en kontrollgrupp på landbacken. Och ser man på – att vistas flera veckor under havsytan ger en något lägre kroppsvikt och sänker blodfetthalten. Hur detta sedan ska omsättas i klinisk praxis återstår att se.
  • En indisk fetmaforskargrupp kombinerade två behandlingsstrategier, båda innehållande en uppsjö av sammanblandade dekokter. Antingen gavs soppan som lave-mang eller sprejades i näsan. Eftersom undersökningsgruppen var så liten kunde inga säkra slutsatser dras om effekten på kroppsvikt.
  • Turkiska forskare fann att individer som gått ut högstadiet med diplom har en större benägenhet att inköpa grönsaker – men inte mjölk.
  • Sex olika yogapositioner antas kunna förebygga covid-19.
  • En forskargrupp i Australien hade förhoppningen att daglig vägning skulle förebygga alltför stor viktuppgång under graviditet. Ingen signifikant skillnad förelåg jämfört med matchade kontroller. Forskarna drar därefter den häpnadsväckande slutsatsen att daglig vägning har »the potential to reduce excessive gestational weight gain«.
  • Tränar man tävlingshästar i kammare med sänkt syrgastryck visar det sig att vissa presterar bättre. Däremot visar sig »poor responders to hypoxic training« må sämre. Hur detta ska omsättas på travbanan framgår dock inte.
  • Att ge friska åldringar på äldreboende i Australien 80 g magert kött extra tre gånger i veckan visade sig inte påverka deras träningsresultat eller kognitiva funktioner. Vad hade man hoppats på?
  • Cykelbanors effekt på hälsa anses otillfredsställande utredd. I en kinesisk metaanalys finner man att tillgång till cykelbanor för barn ökar fysisk aktivitet. Forskningen kunde dock ej påvisa vilken effekt ojämnheter i cykelbanan hade på cyklingsbenägenheten, den fysiska aktiviteten och i sista hand kroppsvikten.