1. Varje patient som kan, skall själv bädda sin säng och för övrigt betjäna sig själv.

2. Alla patienter skola utföra det arbete, som av vederbörande läkare anses lämpligt med hänsyn till vars och ens sjukdom.

3. Patienterna äro skyldiga att infinna sig i rätt tid till måltiderna och få icke utebliva från dessa utan särskilt tillstånd av avdelningssköterskan.

4. Uppegående patienter få icke vistas annorstädes än inom sjukhusområdet samt å den öppna planen utanför stora inkörsporten. Vägbanan får icke beträdas. Bollspel utanför porten är icke tillåtet. Patienterna äger bland sig utse någon, som en gång dagligen efter anmälan hos avdelningssköterskan får göra erforderliga inköp hos Petter Nilssons eftr. och Henrikssons fruktaffär. Permission kan beviljas av överläkaren för högst tre dagar per kalendermånad. Permittenten skall efter åtnjuten permission åter inställa sig på sjukhuset senast kl 18 på permissionsdagen eller kl 18 på sista permissionsdagen. Den som ej ställer sig till denna bestämmelse till efterrättelse, förverkar rätten till permission (jfr punkt 13).

5. Patienterna får ej vistas ute efter kl 18 under tiden oktober–april samt efter kl 19.30 under övriga delen av året, såvida ej överläkaren annat medgiver. Kl. 20 skola alla patienter vara i säng. Kl 21.30 skall det vara tyst på avdelningen och allt ljus (utom event. nattbelysning) vara släckt.

6. Under »tysta turen« kl 14–15.30 skall råda stillhet och tystnad på avdelningen.

7. Kortspel är tillåtet endast å tid, som avdelningssköterskan bestämmer, dock inte under gudstjänst- och besökstid.

8. Tobaksrökning är ej tillåtet inomhus. Vissling och annat oväsen inomhus får ej förekomma.

9. För manliga patienter: Besök på personalrum och kvinnliga sjuksalar äro förbjudna, såvida ej särskilt tillstånd därtill och i varje särskilt fall givits av avdelningssköterskan.

10. För kvinnliga patienter: Besök på personalrum och manliga sjuksalar äro förbjudna, såvida ej särskilt tillstånd därtill och i varje särskilt fall givits av avdelningssköters­kan.

11. Patienterna äga icke tillträde till sjukhusets köks- och tvättavdelning och ej heller till panncentralen.

12. All förtäring av spritdrycker och öl är absolut förbjuden.

13. Alla patienter på sjukhuset skola vara hövliga mot personalen och böra bemöta varandra hänsynsfullt. Om någon ej rättar sig efter dessa ordningsregler och varning ej hjälper, blir han eller hon utskriven och vederbörande målsman underrättad om anledningen därtill.

Borås i september 1949
Walter Risinger, styresman