»Sanatoriet, företrädesvis afsedt för fattiga skrofulösa [1] och rakitiska barn, har en härlig belägenhet vid norra stranden af Storvarpsfjärden af Bottniska viken ungefär tre kilometer från byn Dalkarlså i Bygdeå socken. Marken, hvarpå sanatoriet är uppfördt, utgöres av sandblandad lera på klippgrund. Mot norr och öster skyddas det af skogklädda höjder. Söder och vesterut sluttar stranden sakta mot fjärden, som ett godt stycke är långgrund och med sitt klara vatten och jemna sandbotten lämpar sig utmärkt väl till badplats för sanatoriets små patienter.

Sanatoriet, färdigbyggdt år 1901, består av sjelva bostadsbyggnaden och ett uthus. Bostadsbyggnaden, ett mindre envåningshus, är till största delen uppfördt av prima torrt liggande timmer; endast väggarne till förstuga, förrådsrum och garderob äro af bräder. Den innehåller ett samlings- och sofrum för barnen, ett rum för förestånderskan, samt kök och förrådsrum. Ingångarne äro från gaflarne. Rundtom byggnaden utom å norra sidan går en öppen veranda. Barnens samlings- och sofrum är 22 fot bredt och 12 ½ fot högt; dess väggar och tak äro boiserade. Förestånderskans rum och köket har tvättbara tapeter. Uthuset af bräder inrymmer iskällare (med dubbelväggar och sågspånsfyllning), visthusbod, vedbod samt afträde med tunnor.

Tomten, å Dalkarlsås mark, är skänkt af verksegaren Carl Wall. Medel till sanatoriebyggnaden insamlades under 1890 inom Bygdeå extra provinsialläkardistrikt genom frivilliga bidrag. Frånsedt rikliga naturabidrag (körslor, virke m m) har för byggnaden utbetalts i kontanta penningar cirka 1 500 kronor och är brandförsäkringsvärdet satt till 2 500 kronor. Driftskostnaden bestrides hufvudsakligen af hundskattemedel [2] enligt kommunalstämmobeslut, hvarjemte de vårdade barnens föräldrar, om de pröfvas ha råd dertill, lemna något bidrag (sommaren 1901 sammanlagdt 25 kronor).

Utrymme och plats finns för 10 barn och är det meningen att i händelse af gynsam väderlek hafva sanatoriet öppet under månaderna Juni, Juli och Augusti.

Enligt meddelande från extra provinsialläkaren Hj Harke, som tagit initiativet i denna fråga och öfvervakat detta sommarsanatoriums uppförande och utrustning, samt är dess läkare utan särskild ersättning, hafva å sanatoriet första sommaren vårdats sex barn under tiden 24 Juni–24 Augusti. Kurmetoderna hafva huvudsakligen utgjorts af friskluftbehandling, bad och lämplig diet i överenskommelse med den inskrift som är anbragt på en av väggarna i samlingssalen: »frisk luft, solljus och lämplig föda äro Helsans grundvillkor«. Medicin [3] har endast i ringa utsträckning användts. Resultatet af vistelsen å sanatoriet har visat sig utmärkt godt och uppmuntrande [4]. Den totala driftskostnaden har utgjort 236 kronor och medelunderhållskostnaden pr dag 60 öre (endast 48 öre, om den kontanta aflöningen till förestånderskan frånräknas).«