I MUSAL analyseras förhållandet mellan det mänskliga varat och sjukdomen, och människans ständiga kamp för att förstå detta förhållande. Foto: Anders Jeppsson

Syftet var att »öppna en utställningsplats som genomkorsar det mänskliga varat med sjukdomar, och den ständiga kampen för att förstå dem, diagnostisera dem, behandla dem och förebygga dem. Det är historien om det oavbrutna sökandet efter hälsa som har följt mänskligheten från urminnes tider fram till i dag«.

Museet består av fyra sektioner. Första sektionen visar upp grunderna för det medicinska vetandet: den mänskliga kroppen, de vetenskapliga publikationerna och läromästarna. Andra sektionen behandlar de instrument som används inom utredning och diagnostik. Den tredje sektionen erbjuder en genomgång av den terapeutiska arsenalen i historien, fram till våra dagar. Slutligen handlar den fjärde sektionen om förhållandet mellan medicinen och samhället, sjukvårdens uppbyggnad, pandemiernas uppkomst och tillbakagång och, inte minst, om vaccinationernas intåg.

I och med öppnandet av museet har man samlat olika historiska miljöer och föremål med syftet att införliva historien i universitetets verksamhet. Kopplingar görs till framstående lokala forskare och deras betydelse för medicinen. Till skillnad från vad vi är vana vid är museet resultatet av ett samarbete mellan olika akademiska institutioner, medan intresseorganisationer saknas.

Museets samlingar är klart intressanta, men kanske skulle man vilja se en djupare förklaring till vilka målgrupper man vänder sig till. Under mitt besök på museet verkade den främsta kategorin av besökare vara skolklasser, och i denna roll kan museet fylla en viktig funktion. Museet är nytt, och en levande diskussion om historiebruk och om historiens roll som akademiskt ämne skulle kunna utveckla MUSAL:s roll. Förhoppningsvis ingår detta i museets planer. 

Samtidigt pekar denna fråga på en generell utmaning för såväl medicinhistoriska museer som hela det medicinhistoriska ämnet. Kunskaperna om de teoretiska grunderna kring forskning om historiebruk är ofta ytliga, vilket riskerar att leda till en fragmenterad och anekdotisk historiesyn.

MUSAL:s tillkomst skulle kunna erbjuda möjligheter att vända sig till breda målgrupper och erbjuda en scen för diskussion om medicinens historia liksom om medicinsk humaniora i vidare bemärkelse, såväl inom som utom Granadas universitet.