Vardagspediatrik för primärvården

»Vardagspediatrik för primärvården« är en välskriven och genomtänkt bok som bör komma till stor nytta för alla allmänläkare och även för dem som ger telefonrådgivning om barnsjukdomar. Det är precis en sådan bok som jag själv skulle önskat mig, när jag började arbeta för 40 år sedan. 

Boken startar med den akuta pediatriken och glider sedan snabbt in på sådana symtom och besvär som barn och deras föräldrar ofta söker för. Med ett sådant upplägg blir det lätt att leta sig fram till sannolika diagnoser, och i de fall man fortfarande inte känner sig säker finns tydliga sidhänvisningar till bokens andra del, där de olika sjukdomarna beskrivs mer detaljerat. Boken försöker också besvara vad som kan utredas och behandlas i primärvården och när barnet ska remitteras vidare.

Till bokens övriga förtjänster hör ett kapitel om hur man närmar sig och undersöker barn, ett kapitel om barns normala utveckling samt referensvärden för sådant som exempelvis hjärt- och andningsfrekvenser i olika åldrar och naturligtvis för blodvärden. Omslagets insidor har tydliga illustrationer av hjärt–lungräddning.

Förutom den höga och aktuella kunskapsnivån och den genomtänkta pedagogiken innehåller boken en mängd praktiska tips om hur man på ett klokt sätt kan hantera olika åkommor. Den sortens bonuskunskaper finns nästan aldrig i böcker med mer akademiskt upplägg. Men så är det inte vem som helst som skrivit denna bok. Tor Lindberg, som är professor emeritus i pediatrik, har förutom sin forskar- och lärargärning ägnat många år åt att upplysa sjukvårdspersonal och allmänhet om barns sjukdomssymtom. Han var grundare och chefredaktör för den uppskattade föräldrastödssajten growingpeople.se, som numera övertagits av staten och lever vidare i 1177.se samt i Rikshandboken för barnhälsovård.

Landstingen är ju numera njugga med att köpa in litteratur, men den här boken borde finnas på varje svensk vårdcentral.