Anders Håkansson är nyligen utnämnd professor med inriktning på spelberoende. Han är enhetschef och kliniskt verksam vid spelberoendemottagningen, Beroendecentrum, Malmö, och möter dagligen patienter som fastnat i spelberoende. 

Foto: Apelöga

Vad är bakgrunden till din utnämning?

– Som en del av sitt spelansvarsuppdrag har Svenska Spel valt att finansiera en professur med inriktning på spelberoende. Det sker i samarbete med Lunds universitet, som utlyste tjänsten och anställde mig.

Hur kom det sig att du började forska kring spelberoende?

– Jag har jobbat med beroendemedicinsk forskning sedan 2005, jobbat med alkohol, narkotika och även läkemedel. Jag disputerade 2009 på en avhandling om narkotikaanvändning hos kriminalvårdsklienter, och har därefter etablerat en egen forskargrupp med inriktning på substansberoenden med olika traditionella beroendetyper. Och efter hand har vi även producerat forskning kring icke-substansberoende, till exempel spel.

Styrs spelberoende och substansberoende av samma mekanismer?  

–Spelberoende är en av beroendediagnoserna, precis som beroende av alkohol och olika typer av droger. När man jobbar kliniskt med det här så är det tydligt att spel kan skapa ett beroendetillstånd.

Du är enhetschef och kliniskt verksam vid en specialiserad mottagning vid Beroendecentrum i Malmö. Hur arbetar ni?

– Vi driver mottagningen sedan ett år inom ramen för ett regionalt uppdrag för Region Skåne. Vi jobbar med KBT och en KBT-besläktad behandling som kallas för »relapse prevention« (återfallsprevention). Den fokuserar tydligt på återfallssituationer och händelserna som föregår återfall. Vi identifierar strategier som kan förändra beteendemönstret och minska återfallsrisken hos den spelberoende.

Vilka patienter söker på mottagningen?

– Många är i en akut kris och mår oerhört dåligt när de kommer. De vill få hjälp med att bemästra tvångsmässigheten i sitt beteende, men också diverse konsekvenser som skulder, relationssvårigheter, separationer … Mitt arbete som läkare handlar ofta om att göra en psykiatrisk bedömning.

I din forskning undersöker du bland annat komponenter som främjar spelberoendet hos dem som spelar. Hur arbetar du?

– I ett av våra projekt samarbetar vi till exempel med speldesignforskare vid Blekinge tekniska högskola och analyserar vilka komponenter i spelupplevelsen som är beroendeframkallande. Vi studerar vilka ljus- och ljudkomponenter i skärmen som har en fysiologisk påverkan på kroppen så att man kan fastna i ett spel. Vi vill identifiera komponenter som vi kan påverka för att begränsa beroenderisken – till exempel genom att lägga in varningssignaler.  

Vilka typer av spel leder lätt till beroende?

– Allt spelande där man satsar pengar för att vinna pengar kan bidra till beroende. Men absolut dominerande i problembilden hos patienter som söker hos oss är spel på nätkasino. Det är ett typiskt högriskspel därför att det är tillgängligt dygnet runt och involverar ökande insatser, där man kan vinna snabbt och förlora snabbt – med en ökande drivkraft att snabbt försöka vinna tillbaka det man har förlorat.

Är spelberoende ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige?

– Sverige ligger i paritet med andra jämförbara länder. Men jag tycker mig se att spelproblemet ökar betydligt eftersom spelmarknaden har förändrats radikalt, och marknadsföringen av spel domineras av högriskspelen. Det är absolut oroande.

Har du tips på en bra spik till Stryktipset på lördag?

– Nej, i det är jag en dålig rådgivare. Har faktiskt inget eget spelintresse.

Namn: Anders Håkansson

Yrke: Med dr, tf specialistläkare i psykiatri, professor, enhetschef vid spelberoendemottagningen, Beroendecentrum, Malmö.

Ålder: 38 år.

Familj: Hustru, två döttrar.

Bor: Skåne.

Aktuell: Nyligen utnämnd till Sveriges första professor i spelberoende vid Lunds universitet.